Name-i Muharrem’den

Name-i Muharrem’den
A+
A-

 

Name-i Muharrem’den

Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocası Bekir Sıdkı Visali efendinin mürşidi Abdurrahman Sami Niyazi hz.’nin Hz.Hüseyin ve Kerbela  hakkında yazdıklarından bir bölüm :

Muharremdir tecellí-gah-ı Mevla

Muharremdir cemale rah-ı kusva (1/1)

Muharrem oldı matem-gah-ı sadat

Muharremdir ibadet -gah-ı zíba (1/2)

Muharremdir bahar-ı hüzn ü endüh

Muharrem maşrık-ı necm-i belaya (1/3)

Muharremdir meharimden muharrem

Muharremdir şuhur içre mükerrem (1/4)

Muharremdir şehadet mihr ü mahı

Muharrem itdiren uşşaka ahı (1/5)

Muharremde zhur itdi beliyyat

Heva-yı Ehl-i Beyt’e geldi afat (1/6)

Muharremdir iden çeşmanı çeşme

Muharrem itdiren fettane fitne (1/7)

Muharremdir şuhurda mah-ı matem

Olurlar aşıkun müstağrak-ı gam (1/8)

Muharremde şehíd oldı İmameyn

Muharremde garíb oldı hümameyn (1/9)

Muharrem ağladır uşşakı her dem

Muharrem bahş ider uşşaka matem (10)

….…

Seyyidü’l-kevneyn Muhammed alemin Sultanına

Ka’inat yüz sürmege geldikde asitanına

Sen ne yüzle varacaksın ahiret meydanına

Çünki kıydın nur-ı çeşm-i Mustafa’nın canına

Vacib iken hürmet itmek Ehl-i Beyt’in şanına

Akıbet girdin neden Al-i Aba’nın kanına

….…((1))

 

Ya Hüseyn

Çeşm-i can-ı aşıka nur-i cilasın ya Hüseyn
Enfus ü afaka şems-i meh-ziyasın ya Hüseyn

Mazhar-ı nur-i celil-i ıstıfadır hilkatin
Umde-i nur-i yakin-i ictibasın ya Hüseyn

Nur-i lahutun muhit-i bahr-ı envar-ı şühud
Sen şeh-i ma’na-yı kuds-i dü serasın ya Hüseyn

Validin şah-ı velayet maderin Zehra Betul
Sen ciğer-pare-i mahbub-i Hüdasın ya Hüseyn

Hanedan-ı ehl-i mahşer Saki-i Kevser iken
Sen susuzlukdan şehid-i Kerbela’sın ya Hüseyn

Asitan-ı hazretinde bendedir cümle cihan
Zübde-i nur-i Muhammed Mustafa’sın ya Hüseyn

Bahr-i nur dürdanesidir maye-i aslın senin
Sen ziya-yı akdes-i arş-ı ulasın ya Hüseyn

İbtila künhiyle buldun ictiba-yı zat-ı Hak
Sen şefi-i ekber-i yevmü’l-bekasın ya Hüseyn

Bab-ı lutfundan eder Sami kulun hep istinad
Sen huzur-ı Hak’da makbulü’r-recasın ya Hüseyn. (( 2 ))

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin büyük hocası Abdurrahman Sami Niyazi Hz’nin Kerbela Muharrem hakkında yazdıklarını aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

1-

Şeyh Abdurrahman Sâmî Efendi’nin Nâme-i Muharrem’i Mehmet Halit AYAR∗

http://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/DergiMakale/00000/0000012…

2- Abdurrahman Sami hz., Divanı Sami, izmir 1980, s. 133

 

 

Foto :  Kerbela Hz. Hüseyin Camisi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581