Şiirleri

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Hidayet Hidayet, dalaletten, şirk ve küfürden, haksızlık ve zulümden kurtulmak anlamına gelmektedir. İnsanın hak ve hakikat yoluna, yani heva ve hevesin sevk ettiği yola değil, Allah’ın c.c. ve ResulAllah’ın (s.a.v.) yoluna gitmesine hidâyet denilmektedir . Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde geçen Hidayet beyitleri...
Divanda Hac beyitleri   Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından   Hacılar umreciler, durur ravza içinde Muhammed’i sevenler, misk kokular içinde  S.401 Xxxxxxxx Savm-u, sala, hacc-ı, zekat, tuttuk bir orucu Darb-ı zikir eyleyince, fena-fillah olmuşuz  S.460 Xxxxxxcx Savm-ı, salat-ı, hac ile Nefsinizi yormuştunuz Yaptığınız taatlere Şimdi mükafaat vakti...
EY HACILAR ÜMRECİLER Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından   EY HACILAR ÜMRECİLER Ey hacılar umreciler, Resûlullah’a selam söylen Mekke şehrine varınca, Beytullah’a selam söylen   Yatar nurlar içinde, Fahr-i Alem Mustafa Ravzasında olanlara, ey hacılar selam söylen    Eba Bekir, Ömer, Osman, Aliyyel Murtaza’ya  Hep ashabın cümlesine,...
HÜCCAC GİDER HİCAZ’A  Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından   HÜCCAC GİDER HİCAZ’A  Hüccac gider Hicaz’a, dağlar ovalar aşa  Varırlar Medine’ye, Sultan-ul Enbiya’ya    İki cihan serveri,   yatar nurlar içinde  Yüce Hakk’ın habibi seyyidina Mustafa   Hep hacılar her sene, varırlar ziyarete Huriler ve melekler, el-divan huzurunda    Efdal...
O GÜN BAYRAM EDELİM   Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Bayram : O GÜN BAYRAM EDELİM   Şol cihan imtihandır gelin kulluk edelim Hak rızası bulalım O gün bayram edelim Bu dünya virânedir mağrur olan divane Tut Muhammed yolunu O gün bayram edelim Ya Rab cüdâ eyleme îman ile Kur’ân’dan ...
Kıl Şefaat Ya Resul ilahisi Uşşâkî meşayıhından Sıddık Nâci Eren Efendi’nin ilahilerinden : Kıl Şefaat Ya Resul Rahmeten lil Âlemin Sensin ya Resulallah mislini halk etmedi Halık âlem yezeli Canların sen canısın canım Muhammed mevcudatın canısın canım Muhammed **** Şol bir ismin Mustafa diğer ismin de Ahmed güzellerden güzelsin ya...
Oldu Peygamber ilahisi Uşşâkî meşayıhından Sıddık Nâci Eren Efendi’nin ilahilerinden : Oldu Peygamber Oldu Peygamber ol nur-u Ahmed Elhamdülillah doğdu Muhammed Âlemlere nur Hakkın Habibi gark etti Allah nura zemini **** Sözleri cevher ol Fahr-i Âlem nuru mücessem evlad-ı Âdem Âlemlere nur Hakkın Habibi gark etti Allah nura zemini  ...
Resulullah’tır Resulullah ilahisi Uşşâkî meşayıhından Sıddık Nâci Eren Efendi’nin ilahilerinden : Resulullah’tır Resulullah Seslendiren : Ender Doğan     Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin meydanlarında okunan ilahilerden birini bestesini sizlere dinletmeye çalıştık.   Kaynaklar :   1- Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Divanı syf. 469   Kitap temini : Şelale Yayıncılık ...
MUHAMMED DOGDUGU GİCE Uşşaki meşayıhından Sıddık Naci Eren efendi’nin divanında Hz ResulAllah’ın doğumu ile ilgili iki şiir :   MUHAMMED DOGDUGU GİCE Doğdu Mekke şehrinde, peygamberler ser-tacı Nura gark oldu zemin, Muhammed doğduğu gice Bak ne söyler Resülullah, fasih bir lisan ile Dedi ben peygamberim, Muhammed doğduğu gice Amine’ den...
Ehl-i Takva Kurtuldu   Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Takva hakkındaki şiirlerinden  :   Ehl-i Takva Kurtuldu Ehl-i takva ola gör, Hak rızası dilersen Ariflerin yolu bu, ehl-i takva kurtuldu   Bilmez gafil olanlar, takvadaki lezzeti Huzur verir insana, amel eden kurtuldu Gafil olan kişiler, ehli takva olamaz Ahireti...
CİHAR-İ YAR VE ON İKİ İMAMLAR Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Cihar-ı Yar ve On iki İmamlar hakkındaki şiirlerinden :   CİHAR-İ YAR VE ON İKİ İMAMLAR Ey canların canı, at masivayı Tanır isen Allah’ı sev kullarını Eba Bekir, Ömer dinin zineti Osman ile Ali, İslam’ın tacı İmam-ı Ali,...
Muharremül Haram ve Kerbela Kasideleri   Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin Kerbela Kasidesi ve Muharremül Haram kasideleri hakkında şiirlerinden MUHARREMÜL HARAM KASİDESİ   Deryayı ehad cuş ile noktayı vahid etti zuhur Bismillah ile kıldı hadaratı hams vücud Hakikati Muhammediyye mir’at-ı kâinat...
Girdi Hüseyin Kerbela’ya   Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Muharrem hakkındaki şiirlerinden  :     Girdi Hüseyin Kerbela’ya … Aman ya Rab ya ilahi Hanedan-ı ehl-i beyt-i Ebu cehil yezidiler İncittiler peygamberi Cibril var sen haber ver Sultanı Enbiyaya … Der Hüseyin Murtazayım Ehl-i beytim al-i aba Ruhi cismi...
Yevmül Aşure-i Muharrem   Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Muharrem hakkındaki şiirlerinden  :     Yevmül Aşure-i Muharrem … Muharrem aşure günü Değerlendir ol günü Üstünlüğü vardır onun Azap görmez ceza günü … Mübarek aşure günü Hüseyin Resulün gülü Ötmez oldu bülbülü Murtazanın sünbülü … … Hani Muhammed Mustafa...
Yıkma gönlün kimsenin        
Muharremde Esrarlar   Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Muharrem hakkındaki şiirlerinden  :     Muharremde Esrarlar   Muharrem aşure günü Diğer günlerin üstünü Süleyman’ın ol mülkü Verdi onuncu günü … Adem Aleyhisselam Girdi aşure cennete İbrahim Aleyhisselam Kurtuldu ol ateşten … Mel’un yezid acımadı Ehli beyti yazık etti Gitti...
  Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Dünyadan Sakınma   Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde geçen sakın ha diye dervişlerini uyardığı kavramları aktarmaya çalışacağız. Bunlardan biri dünyadan sakınmak  :   Şu cihan ahvaline, gel bak bir kez ibretle Hani gelip gidenler, aman sakın aldanma  (s.50 )   Saatları ni’met...
Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Kadir Gecesi şiiri : Kadir Gicesi İste Hak’tan affını, düşme sakın gaflete Zari zari ağla sen, yalvar Kadir Gicesi Affolunur günahlar, eyle tövbe istiğfar Coşar Hakk’ın rahmeti, zikret Kadir gicesi Gelin kadrini bilelim, ol bir ömre bedeldir Bin aydan hayırlıdır, ağla Kadir Gicesi Her giceyi...
Divanda geçen Sübhan ( c.c. )  kavramı   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin divanında geçen Sübhan (c.c.) kavramını araştıracağız. Sübhan (c.c.) , eksikliklerden ( O’na yakışmayan her şeyden ve yaratılmışların alâmetlerinden ve yok olmaktan ) uzak ve mükemmel (şanına lâyık) sıfatları ile tesbih edilen demektir.  (1,2 )...
Uşşâkî Nâci Eren Efendi’nin ilahilerinden : Allah Hu Allah   Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin güftesini yazdığı ilahinin sözleri :   ALLAH HU ALLAH  Uyan seherde, dermandır derde Söyle her yerde, Allah Hu Allah Mevcudat inler, duyanlar dinler İsm-i Azamdır, Allah Hu Allah Gelin meydana, girin devrana Zikreder eşya,...
Uşşâkî Nâci Eren Efendi’nin ilahilerinden : Kara Donlu Beytullah   Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin güftesini yazdığı ilahinin sözleri :   KARA DONLU BEYTULLAH Kim ziyaret eylese, mübarek Beytullah’ı Eyler bize şefaat, kara donlu Beytullah Cibril vahiy getirdi, Mevla’dan İbrahim’e Bir nazargah yaptılar, kara donlu Beytullah   Enbiyalar cümlesi,...
Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinden Mübarek Muharrem Ayı   İki Cihan Serveri nakletti Muharrem’i Gel abid ol cismi yor, degerlendir ol günü Yerler, deniz gökleri levhi mahfuz kalemi Hak yarattı onunda daha nice şeyleri   O Adem Peygamberin tövbesini kabul etti Hem Nuh Nebiyullah tufandan halas etti İbrahim...
Hakk’a ermek dilersen, var kâmil bir mürşide Resûl’ e erem dersen, var kâmil bir mürşide Rehbersiz yol alınmaz, Hakk’a vâsıl olunmaz Eyle tövbe istiğfar, var kâmil bir mürşide Var inâbe alda gel, bir mürşid-i kâmilden Öğren âdab erkânı, var kâmil bir mürşide Oldu rehber Cebrâil, cenâb-ı peygambere Gel bunlardan ibret...