Kitapları

  TEFEKKÜR ETMENİN FAZİLETLERİ Ey aziz! Erenler demişlerdir ki: Cenâb-ı Hak’kın, göz kamaştıran, akıllara hayret veren şu güzel sanat eserleri O, yüksek sanatkârı ve onun büyük kudretini bize öğretmeye yeterlidir. Âyet: Onlar (salim akıl sahipleri öyle insanlardır ki) ayakta, oturarak ve yatarak Allah’ı anarlar ve göklerin, yerin yaradılışı hakkında inceden inceye...
Resûl-i Ekrem: “Allah Teâlâ, kıyamet günü hüküm ve kazâ kürsüsünden tecellî ederek teker teker ve her şeyden olmak üzere bütün halkı hesaba çekecektir.” buyurdu. Allah Teâlâ Cennet ehline, kötü düşünce ve yaramaz huylar- dan temizleyici “Şarâb-ı Tâhura” içirir. Bu Şarâb-ı Tâhûra’dan içmek şöyle olur: Cennetin kapısında bir ağaç vardır. Dibinden...
Uşşaki Şeyhi Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah isimli eserinden bir kesit…   Bilmiş ol ki, Allah Teâlâ insanları mahşer yerine toplar, herkese amel defterini verir, orada hesaplarını görür ve ondan sonra teraziyi ortaya getirir. Kimseye zerre miktarı haksızlık olmaz. Nitekim âyet-i celilede: “Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir....
Uşşaki Şeyhi Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah isimli eserinden bir kesit…   Keşşaf’ta nakledildiğine göre, Resûl-i Ekrem: “–Şefaatim, ümmetimden büyük günah sahipleri içindir.” buyurdu. Hatta bazılarına göre, büyük günah sahiplerine Resûl-i Ekrem, küçük günah sahiplerine de melekler şefaat ederler. Resûl-i Ekrem’in şefaatleri; bir kısmını hesapsız Cennete koymak...
Uşşaki Şeyhi Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah isimli eserinden bir kesit…   Ey kardeşim! Kabir hayatı sona erip de herkes kabrinden doğrulup kalkınca herkesin suratı başka başka olur. İşte bu esnada cennete gidecek olan mü’minler, İsrafil (a.s.)’ın sûra üfürüşünü işitip uykudan uyanır gibi uyanırlar. Görürler ki, melekler...
Uşşaki Şeyhi Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah isimli eserinden bir kesit…   Hak Teâlâ’nın cennet ehline verdiği nimetler, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği nimetlerdir. “Allah Teâlâ’nın cennette mü’minlere ihsan edeceği nimetleri gözler görmedi, kulaklar işitmedi, hiçbir beşerin hatırından geçmedi.” Cennetin o güzel kokuları, cennet ehlinin burnuna kırk yıllık...
Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Müslümanız Elhamdülillah” isimli eserinden bir kesit Kudsî Hadislerin Mânâları Allah Teâlâ buyuruyor: “Müslüman olarak saçını ve sakalını ağartan kimseye ben azâb etmekten hayâ ederim.” “Herhangi bir kulumu bir belâ ile iptilâ ettiğimde, kulum sabredip kimseye şikâyet etmezse, ona verdiğim etinden daha iyi et, akıttığım kanından...
Resûl-i Ekrem’in anlattığına göre, Mîrac Gecesi yere dönmek istediğinde: “-Yâ Rab! Yolculuğundan dönen herkes, dostlarına bir arma-ğan ve hediye götürür. Senin mânevî huzurundan, senin kullarına ve benim ümmetime dönerken hediyem ne olacaktır?” diye sordum. Allah Teâlâ: “-Ümmetin hayatta oldukları sürece, ben onları korurum. Öldükleri vakit ise, müjdem onlarla beraberdir. Mezara...
Kudsî hadîste Allah Teâlâ: “-Benim velî kullarım! Beni, bana lâyık bir değer ile zikrederler. Ben de onları, onlara lâyık bir anışla anarım!” buyurmuştur. Diğer bir kudsî hadiste Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “-Ey Âdemoğulları, eğer tamamen başkalarından ayrılıp, benim ibadetimle meşgul olsanız, size öyle gönül tokluğu veririm ki, yoksulluk aslâ size...
Sıddık Naci Eren Efendi Hz’lerinin “Muslumaniz Elhamdulillah” isimli eserinden bir kesit   Enes (r.a.)’ın rivayetinde Resul-i Ekrem buyurdular ki: “Allah Teâlâ, «Bir kulum benim sevgim ile ibtilâ edilir ve o belâya sabrederse, bunun karşılığında ben ona Cenneti veririm!» buyurdu.” Ebû Hüreyre (r.a.)’ın Resûl-i Ekrem’den rivâyetinde Allah Teâlâ: “Bir kulum bana...
Allah Teâlâ: “-Ey Ahmed! Şüphelilerden sakınmak, dinin esasıdır. Sen daima sükûtu tercih et, zira dilini tutanın kalbine huzur veririm. Fazla konuşanların gönlünü de çeşitli vesveseler ile harap ederim. Ey Ahmed! İbadet on bölümdür. Bunun dokuzu helâl nafaka temini, birisi de susmaktır. Oruç tutup diline hâkim olan kimsenin mükâfatının ne olduğunu...
Allah Teâlâ: “-Ey Ahmed! Zâhidler için katımda olan nimetleri bilir misin?” buyurdu. Resûl-i Ekrem: “-Bilmem, yâ Rab, nedir onlar?” diye sordu. Allah Teâlâ: “-Kıyamet günü insanlar yeniden dirilip çetin muhasebe görecekleri dehşetli günde, onlar hesaptan emin olacak. Cennetin anahtarlarını onlara vereceğim ve istedikleri kapıdan Cennete girecekler. Her an benim cemâlimi...
Hz. Ali (r.a.)’dan nakledildiğine göre, Mîrac Gecesi’nde Resûl-i Ekrem: “-Yâ Rab, katında en üstün amel hangisidir?” diye sordu. Allah Teâlâ: “-Habîbim! Katımda Bana tevekkülden ve taksimâtıma râzı olmaktan üstün bir amel yoktur. Resulüm! Benim muhabbetim, benim için sevişip, insanları birbirlerine bağlayanlaradır. Benim gerçek sevdiklerim; insanlar arasında, benim zikrim ve sevgim,...
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyururlar: «Kim ki «Allah’tan başka ilâh yoktur» diye şehâdet ederse, Allah Teâlâ, o kimsenin cesedini Cehennem ateşine haram eder. Cenneti o kimseye vâcip kılar.” O Sultan-ı Rusûl Hazretleri, diğer bir hadîs-i şerîflerinde: “Kıyâmet gününde yerlerin demir, göklerin bakır olduğu dehşetli günde, beyinlerin kazan gibi kaynadığı anda Hak...
Ey azîz! Ehlullah demişler ki: «Lâ ilahe illâllah» en büyük ve yüksek kaledir. Ona sığınan ebedî saadete ermiştir. Ondan kaçan, en şiddetli bir azaba tutulur. Bu kelimenin sözü cesed, mânâsı ruhtur. Kâmil insanlar, bu kelimeyi sûret ve mânâsıyla almışlar ve kalplerini bununla süsleyerek iki cihanın saadetine ermişlerdir. «Lâ ilahe illallah»...
Uşşaki Şeyhi Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah isimli eserinden bir kesit…   Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular ki: “Allâh’a amellerin en sevgilisi, az da olsa devamlı olanıdır”  Ki, evrâda devam eden kişiye ilâhî feyiz gelir. Bu sebeple ehl-i tasavvuf, farzların terkini kabul etmeyip kazâsını istedikleri gibi, evrâdın da terkini...
Uşşaki Şeyhi Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah isimli eserinden bir kesit…   Ey azîz! Ehlullah demişlerdir ki: Muhabbet aşkın başlangıcı, aşk ise onun neticesidir. İlâhî aşk; lezzetleri terk etmek ve zahmetlere katlanmaktır. Aşk bir ateş ocağıdır ki, onun alevleri gönüldedir. Aşk, insan için en büyük azaptır. Aşk...
 Uşşaki Şeyhi Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah isimli eserinden bir kesit…   Allah sevgisi, Allah’tan gayrısını unutmaktır. Sevgi, hayranlık duyan kalpte dâimdir. Allah sevgisi ne ihsanla artar, ne eziyetle eksilir. Muhabbet Allâh’ı bulmaktır. O’ndan gayrı her sevgiyi kalpten atmaktır, yani yok etmektir. Sevgi, kalp tanesini yiyen, kıymetli...
Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah isimli eserinden bir kesit…   Hadîs-i kudsîler: “Ey Âdemoğlu! Beni seviyorsan gönlünden dünya sevgisini at. Çünkü benim sevgimle dünya sevgisi aynı kalpte birleşemez.” “Ey Âdemoğlu! Kalbini ibadetime boşalt ki, sevgimle doldurayım. Bana dön ki, sana yardımcı olayım.” “Nâfileleri kılmakla Bana yaklaşan kulumu...
Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah isimli eserinden bir kesit… Ey ihvân! Ârif ona derler ki… Ârif odur ki, hiç bir iş ve faaliyet, onu Allâh’ı ile meşgul olmaktan alıkoyamaz. Bir an bile Allâh’ın huzurundan ayrılıp gafil olmaz. Ârif odur ki, kendisi susar ve Hak onun sırlarından söyler....
Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah eserinin önsözü    Cümle mevcûdâtı var eden, varlığından hâberdar eden âşık kullarının kalp gözlerini açan, mârifetinin nûru ile rızâ-ı bârîsine erdiren yüceler yücesi Allah Teâlâ’ya sayısız şükür ve hamd ü senalar olsun. Yaratılışların en hayırlısı, Peygamberlerin evveli ve âhiri, Mu- hammed Mustafa...
Sıddık Naci Eren Efendi Hz’lerinin (kS) Müslümanız Elhamdülillah Cümle Tarîk Bir Değil Mi? isimli eserinden CENÂB-I HAK BİR KULUNU SEVERSE, CÜMLE MEVCÛDÂTA SEVDİRİR Rasûlullah (s.a.v.) buyurmuştur: “Cenâb-ı Hak, bir kulunu sevince onun sevgisini nice insanların kalbine akıtır. O kulun sevgisi gönüllere ekilince, onun semeresi halkın ona ikram etmesi ve âlemin...
Sıddık Naci Eren Efendi Hz’lerinin (kS) Müslümanız Elhamdülillah Cümle Tarîk Bir Değil Mi? isimli eserinden Muhabbet ağacının yaprağı şevk (şiddetli arzu), meyvesi aşktır. Şevk, muhabbetin neticesidir. Çünkü şevk, muhabbetten doğar. Zira şevk, gerçek sevgidir. Allah Teâlâ’yı seven, elbette O’na kavuşmayı özler. Şevkin kemâle varması, nefsi şehvetlerden kesmekle olur. O, zaman...
Uşşâkî Meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarından: Müslümanlıkta İbadet Ahlak ve Adab kitabının içindekileri dikkatinize sunuyoruz :   İçindekiler   Takdim ……………………………… 3 Önsöz ………………………………… 5 Cenab-ı Hakk’ı Tanımanın  Adabı. ………………………………… 7 Fahr-i Alem Efendimize Tabii Olmanın Adabı ………………… 10 Aleyhisselatü Vesselam Efendimize Salavat-ı Şerife Getirmenin Adabı …. 12 Süfyan-ı...