Felaketlerden Korunma Duası

Felaketlerden Korunma Duası
A+
A-

Felaketlerden korunma duası

 

Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Felaketlerden Korunma duasını ve anlamını yazacağız.

 

Felaketlerden Korunma Duası Latin harfleriyle :

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahumme inni es’eluke emnen ve imanen ve selameten ve selamen ve rizkan ve ma’rifeten ve rahmeten Ia yuğadiru zenben, es’eluke’l-huda ve’t-tuka ve’l-iffete ve’l-ğina Salli ali Muhammedin ve alih Ya hayra men nüdiye fe-ecabe veya hayra mendu’iye fe’stecabe veya hayra men uti’a fe-esabe. Ya celise kulii muhtevahhidin ma’ake veya enise kulli mutekarribun yahlu bik,Veya men’ilkeremu min sıfati ef’alihi ve’l-keremu min ecelli esmaihi, eizni ve ecirni mine’n-nari va’r-zukni ‘ sohbete’l-ahyari,inneke melikün cebbarun, azizun ğaffarun, kerimun settar.
 
Allahumme inni musteciruke fe-ecirni ve musteğisuke fe-eğisni,ve musteizuke fe-eizni ve mustenkizuke fe-enkizni ve mustensiruke fe’n-surni ve musterşiduke fe-erşidni ve musta’simuke fa’simni, ve mustekfike fe’kfini, ve musterhimuke fe’rhamni, ve muste’fike fa’fu anni ve mustetibuke fe-tu b aleyye, ve musteğfiruke fe’ğfir li fe-innehü la yeğfiru’z-zunube illa ente.
 
Va men latadurruhu’z-zunübu vela tunekkisuhu’l-mağfiratu iğfir li malayedurruke ve a’tini ma la-yunkisuke inneke vehhabun rahimun,salli ala Muhammedin ve alihi· ve sellim teslimen kesiren ilayevmi’d-din ve’l-hamdu lillahi rabbi’l-alemin.

(1)

 

Felaketlerden Korunma Duasının Manası :

Allahım, senden güven, iman, selamet, rızık, bilgi ve hiç günah bırakmıyacak rahmet istiyorum. Allahım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik istiyorum. Muhammed’e ve onun evlad ve ümmetine salat et. Ey seslenildiği zaman cevap verenlerin en iyisi ,ey dua edildiği zaman kabul edenlerin en iyisi, ve ey itaat edildiği zaman mükafat verenlerin en iyisi,ey seni birliyenlerin arkadaşı, ey seninle yalnız kalacak derecede yaklaşanların en iyisi, ey kerem sahibi ve ey ismi kerem olan, beni koru, beni ateş azabından uzak tut, beni iyilerin sohbetine erdir, doğrusu sen meliksin, cebbarsın, azizsin, ğaffarsın, kerimsin, settarsın. Allahım cehennemden kurtulmak istiyorum, beni ondan uzak tut, sana sığınıyorum, bana yardım et.senden kurtuluş diliyorum, beni kurtar. Senden yardım diliyoum, bana yardım et, senden irşad diliyorum, beni irşad et, beni koru, senden yeterlik geçim istiyorum, bana yeterlik geçim ver, senden merhamet istiyorum, bana merhamet et, senden afediliyorum, beni affet, sana .tevbe ediyorum, tevbemi kabul buyur, beni bağışla. Zira günahları ancak sen bağışlarsın. Ey günahlar kendisine zarar vermeyen, mağfiret kendisinden bir şey eksiltmeyen; beni bağışla sana zarar vermez, bana ver, senden bir şey eksilmez. Şüphesiz sen vericisin, merhametlisin. Muhammed’e evlad ve ümmetine salat ve selam et. Ta din gününe kadar ona esenlik ihsan eyle. Hamd alemlerin rabbine mahsustur.

(2)

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ve yolunun büyüklerinin eserlerinden Felaketlerden Korunma Duasını paylaştık .

 

Kaynaklar :

1- Evrad-ı Saadeti Ebediyye Pazartesi günü evradından syf. 53-54 Sıddîk Nâci Eren Efendi

2- Manalar için : facebook son mevlevi, bilinmeyen dualar faziletleri ve  cennet yolu sayfası, sifalibitkilerim sitesi,

 

Foto :  Felaketlerden Korunma Duası

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581