uşşaki silsilesi

Silsile-i Tarîk-i ‘Uşşâkiyye   Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin  Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) Ebu’l Haseneyn İmam Hazreti Aliyy-i Murtezâ (k.v.)  Seyyidü’t Tâbi’în Şeyh Hasan-ı Basrî Şeyh Habîb-i A’cemî Şeyh Dâvud-ı Tâî Şeyh Mâruf-ı Kerhî Şeyh Seri-yi Sakatî Şeyh Cüneyd-i Bağdâdî Şeyh Mimşâd-ı Dîneverî Şeyh Abdullah Muhammed-i Dîneverî Şeyh Muhammed-i Bekrî Şeyh...