Silsile-i Tarîk-i ‘Uşşâkiyye

Silsile-i Tarîk-i ‘Uşşâkiyye
A+
A-

Silsile-i Tarîk-i ‘Uşşâkiyye

 

Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin  Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.)

Ebu’l Haseneyn İmam Hazreti Aliyy-i Murtezâ (k.v.) 

Seyyidü’t Tâbi’în Şeyh Hasan-ı Basrî

Şeyh Habîb-i A’cemî

Şeyh Dâvud-ı Tâî

Şeyh Mâruf-ı Kerhî

Şeyh Seri-yi Sakatî

Şeyh Cüneyd-i Bağdâdî

Şeyh Mimşâd-ı Dîneverî

Şeyh Abdullah Muhammed-i Dîneverî

Şeyh Muhammed-i Bekrî

Şeyh Ömer Vecîhüddîn-i Bekrî

Şeyh Ebün’necîb Abdülkâhir-i Sühreverdî

Şeyh Kutbüddîn-i Ebherî

Şeyh Muhammed Rüknüddîn-i Nühâsî

Şeyh Şihâbüddîn Muhammed-i Şîrâzî

Şeyh Muhammed Cemâlüddîn-i Şirâzî

Şeyh İbrâhim Zâhid-i Gîlânî

Şeyh Kerîmüddîn Ahi Muhammed Nûr-ı Halvetî

Pîr-i Tarîk Sirâcüddîn Ömer-i Halvetî

Şeyh Ahi Emre Muhammed İrşâdi-i Halvetî

Şeyh İzzüddîn-i Halvetî

Şeyh Sadrüddîn-i Hıyavî

Şeyh Celâlüddîn Yahya-i Şirvânî

Şeyh Muhammed Bahâüddîn-i Erzincânî

Şeyh Tâcüddîn İbrâhim-i Kayserî

Şeyh Alâuddîn-i Uşşâkî

Şeyh Ahmed Şemsüddîn-i Marmaravî (Yiğitbâş-ı Velî)

Şeyh İzzeddîn-i Karâmanî

Şeyh İbrâhim Ümmî Sinân

Şeyh Emir Ahmed Semerkandî

Hazreti Pîr Seyyid Hüsâmüddîn Hasan Buhârî-i Uşşâkî

Şeyh Mehmed Memicân-ı Saruhânî

Şeyh Ömer Karîbî-i Bolayırî-i Geliboluvî

Şeyh Alim Sinân Muğlavî-i Keşânî

Şeyh Mehmed Drâmâvî-i Keşânî

Şeyh Halil-i Gümülcinevî

Şeyh Abdülkerim-i Gümülcinevî

Şeyh Osman Sıdkî Gümülcinevî-i Edirnevî

Şeyh Hamdi Edirnevî (Bağdâdî)

2nci Pîr Şeyh Mehmed Cemâlüddîn Uşşâkî Edirnevî

3cü Pîr Şeyh Abdullah Salahuddîn Uşşâkî Kesriyevî

Şeyh Mehmed Zühdi-i Nâzillivî

Şeyh Ali Gâlib Vasfi-i Nâzillivî

Şeyh Mehmed Tevfik-i Nâzillivî

Şeyh Ömer Hulûsi-i Boğazhisârî

Şeyh Hüseyin Hakkı-yı Kasabavî

Şeyh Ahmed Tâlibî İrşâdî Bayındırî-i Kilitbahrî

Şeyh Ahmed Şücâüddîn-i Geliboluvî

Şeyh Abdurrahman Sâmî Niyâzî-i Saruhânî

Şeyh Bekir Sıdkı Visâlî-i Kulevî

Şeyh Mehmed Rûhî-i Kulevî

Şeyh Seyyid Kâzım Siverekî

Şeyh Sıddîk Nâcî-i Balıkesirî

 

 

Sıddîk Nâcî Eren Efendi Hz.’nin şeceresini aktarmaya çalıştık.

 

 

Kaynaklar :

  • 1- Sıddık Naci Eren hz. divanı
  • 2- Cemaleddin Uşşaki hz. divanı
  • 3- Salahaddin Uşşaki hz. divanı
  • 4- Cahidi Ahmed hz. divanı
  • 5- İsmail Hikmeti hz. divanı
  • 6- Süleyman Rüşdi hz. Divanı
  • 7- Huseyin Vassaf hz. divanı
  • 8- Silsilename Kuloğlu İlyas hz. , Ahmed Hüsameddin hz.