Kabul Et Huzûruna

Kabul Et Huzûruna
A+
A-

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

 

Yâ Rabbena yâ Allah, bir kez nazar kıl bana

Bende benlik kalmasın, aşkından kılma cüdâ

 

Canları hayrân eden, nûr cemâlindir senin

Mahrum eyleme beni, kabul et huzûruna

 

Erdiler tâ menzile, hep erenler bu yolda

Ol sebepten olmuşam, dâim aşka iktidâ

 

Âşıkların hâlinden, münkir olan anlamaz

Onlar Mevlâ dostları, erdiler murâdına

 

Her kim aşka yâr olsa, Rahmân’a yakın olur

Övdü aşkı her dâim, evliyâ-yı enbiyâ

 

Gel aşka sen tâlip ol, gâfil olma ârif ol

At gönülden gayrıyı, kalbin Beytullâh ola

 

Gice gündüz inlerim, yâ Rab senin aşkınla

Aşkını terk eylemem, canım perişân olsa da

 

Sıddık kulun ayrılmaz, gitmem gayrı kapıya

Aldatmasın nefs beni, merhamet eyle bana

 

Sıddık Naci Eren Divanı