Dünyaya muhabbeti kesin

A+
A-

 

 

Sıddık Naci Eren Efendi Hz. “Dünyaya muhabbeti kesin” başlıklı sohbetinde Şeyhi Hacı Bekir Sıdkı Visali Hz’nin bir kasidesini okuyor:

MUHABBETİ İLÂHİYE KASİDESİ

Zatı hakkı sevmeyi yedi nişanı var dedi ehli lika

(Len tenalül birre hatta tünfiku) dedi hüda

Biri oldur, sevdiğini hak için eder feda

Sevdiğinden geçmeyince bulamaz babü rıza

Seyyidina İbrahim emrolundu kurban ede oğluna

Sırrı kadere razı oldu İsmail hem semadan nazil oldu koç feda

Allah, Allah, Allah içir şarabı aşkı

Zira aşkın yoludur vuslat ede aslına

Mevti sevmektir ikinci, gözle anı daima

(Mutu kable ente mutu) dedi mahbubu hüda

Sen de İbrahim gibi at ateşe hem nefsine

Emri hakla oldu ateş gül gülistan bu safa

EYZAN

Zikri daimdir üçüncü, her nefeste aşkla nuru zikri zakire

Nazıl oldu emru Kur’an (Fezkürüni) ayeta

Dördü oldur her zamanda oku mektubu hüda

Çünkü Allah (fekreu) ile eyledi me’zun bize

Bil beşinci halkı sevmek yaradandan ötürü

Sevme veçhi ruh makamı gark ola gör aşıka

Dostlarını sevmek tevella buğzu aduvdur altıya

Burası akıl makamı fark ede gör akıla

Bil yediyi zevki taat hem itaat rabbiya

Burası nefis makamı dari teklif nefsiya

Ya ilâhi kulun Sıdkı madum idi amada

Nuru zatın nazarında oldu zahirü peyda

Hazretinde zatına mirap edip sevdin bana

Hem içirdi desti kudret aşk şarabın tahura

Ol şaraptan mestü lâyakıl olup sevdim sana

Alem-i ervahta takdir eyledin ef’alime

Ol zamanda razı oldum hükmüne takdirine

Hikmetinle devri afak seyrini ettim tamam

Demi süflâ unsurunda hapsolundum el eman

Nefsü emmar, hınzır şehvet, kelbü gazap, ettiler esir bana

El aman el aman kulun aciz mücrimi imdat eyle nusreta

Ta ezelki zevku vuslat gönlüme etti eser

Ol sebepten her nefeste mevti ister vuslatı cananıma