Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları – İçindekiler

Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları – İçindekiler
A+
A-

Sıddık Nâci Eren Hazretleri’nin (k.s.) Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları eserinin içindekileri dikkatinize sunuyoruz :

 

İÇİNDEKİLER
Takdim
Önsöz
Yüce Velilerin Vasıfları, Alametleri, Kemalat ve Güzel Ahlakları
Allahu Teala’nın Veli Kullarını Sena Edişi
Fahri Alem Efendimiz’e Tabi Olmanın Adabı
Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz’e Salavat-ı şerife getirmenin adabı
Resul-ü Ekrem (s.a.v.) buyurmuşlar ki
Salavat-ı şerife getirmenin fazileti
Allah dostlarının güzel amelleri
Kendilerini nafile ibadetlere ehil görmezlerdi
Edebli olmak kişi Allahu Teala’ya ulaştırır
Takvaları çok olduğu halde kendilerini takvalı görmezler, Allah ve resulü’nü çok severlerdi
Allahın resulünden nakildir
Şakik ile hatem (k.s.) Hazretlerinin ilim hakkında konuşmaları
Ey Mü’min oku ve amel eyle!
Az konuşmanı faydaları, çok konuşmanın zararları
Lisanını koruma ve sükut etmenin faydaları
Allah yolunda müridin seyr-ü suluku
Sırrı devran
Cümle tarikat-ı Aliyelerde halaka-i Zikrullah
Derviş olanın vazifeleri
Ehl-i beyt’den bahsolunur
Resul-ü Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in ehl-i beytine sadakanın haram olması
Resül-ü Ekrem (s.a.v.)’in ehl-i beytinin sevmenin farz kılınması
Kevser suresinde Fatımatü’z-zehra ve çocukları
Al-i aba kimlerdir? Ehl-i beyt-i ali resul sevmenin faziletleri
Resul-ü Ekrem (s.a.v.) efendimiz’in hutbe okuması
Hazret-i Fatıma-i Zehra’nın çocukluk çağı
Hazret-i Ali şöyle anlatır
Fatıma-i Zehra validemizin Arap hatunlarıyla görüşmesi
Hazret-i Resul-i Ekrem buyurdu ki
Hasan ve Hüseyin Cennet gençlerinin seyididir
Hasan ve Hüseyin (r.a.) dedesine benzer
Hasan ve Hüseyin (r.a.)’ın mahzun olmaları
İmam-ı Ali (r.a.) Efendimiz’in Resul-ü Ekrem (s.a.v.)’i davet etmesi
Ashab-ı Kiram’dan bahs olunur
Ashabım, Sema’daki yıldızlar gibidir
Resul-ü Ekrem (s.a.v.)’in Ashab-ı Kiram’ı Sena Eylemesi
Ümmet-i Muhammed’in Fazileti
Resul-ü Ekrem (s.a.v.)’in Vahiy Gelişi
Resül-ü Ekrem (s.a.v.)’in Ümmetine Şefaati
Allah-u Teala Hz. Adem (a.s.)’a buyurur ki
Hak Teala Hazretleri Resul-ü Ekrem’e buyurur ki
Ehlullah’ın en yüksek mertebede olanları derece itibarı ile
En yüksek kutublardan bahs olunur
Nüceba
Ebdal (büdela)
Evtad
İmameyn
Gavs’ül A’zam
Ümena
Nükeba
Meczup
Hayattan  sonra tasarruf eden veliler
Tevhidin aslı nedir?
Mübarek besmele-i Şerife’nin faziletleri
Allahu Teala’ya canı gönülden tövbe etmenin faziletleri
Ebu Said-i Hudri’nin (r.a.) bildirdiği sahih bir hadis
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali Muhammed demenin fazileti
Kelime-i tevhidin faziletleri
Hz. İbrahim’in elinden Mekke’yi müşriklerin almaları,
Mekke ve Beytin tekrar geri alınması
Allah, Allah, Ya Allah demenin faziletleri
Şeriatı olmayan şeyh ve müridler zarardadır
Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır
Kıl muhabbet ehlüllaha
Velilerden dokuz sıfatın bulunması şarttır
Tarik-i Nefsaniyye nedir?
Ey ehl-i İman, rehbersiz yol alınmaz
Müridin şeyh’ine Teslimiyeti
Süluku Tekmil eden salike beş şart vardır
Şeyhim Bekir sıdkı visali Hazretlerinin talim buyurduğu
Usulü seyr-e suluk
Nefs-i emarede olan zakirler
Nefs-i levvamedeki zakirler
Nefs-i mülhimede olan kişilerin sıfatları
Nefs-i mutmainnede olan zakirler
Saliğin mutmaine makamından sonra; nefs-i raziyeye
Kadem basmasını sıfatları
Marziyede olan zatlar
Safiyetle olan zatlar
Zikrullah her dertlere şifadır
Zikre devamın sonuçları, hal ve kemalat
Devamlı zikir yapmanın üç mertebesi
Dil zikrinin sonu ve belirtileri
Zikr-i cehri, zikr-i hafi
Zikir hakkındaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifler
Malik ibn-i Dinar hazretlerine tövbenin sebebinden sordular
Müridin şeyhine karşı edeb ve adabı
Aşk şarabı içen evliyullahın kemalat ve kerametleri
Aşıkların Leyla ile mecnun
Vecd, tevacüd, sema
Resullullah’ın sema edişi
Resulllah(s.a.v.) Buyurdular ki
Cüneyd-i bağdadiye sorup dediler
Evliyaullah ve Hz. Allah’ın Kutubları
Hakiki rehber aramanın faydaları
Dört ilim; Şeriat, tarikat, haktikat, marifetullah
Resulullah (s.a.v.)’in Harka-i Şerifinin Veysel Karani Hazretlerine verişi
Mübarek kelime-i tevhid cehennem ateşinden korur
Kibar-ı evliyaullah bazılarının kemalatı ve mübarek kelamları
Hasan basri (r.a.) ile Şem’un arasındaki ibret alınacak vakıa
Şeyh hasan basri hazretleri şöyle buyurur
Cenab-ı şeyh hasan basri (k.s.) Hazretleri’nin bazı hikmetli sözleri
Beyazıd-ı Bistami Hazretleri’nin hikmetli sözleri ve kerametleri
Cenab-ı Şeyh Beyazıd-ı Bestami Hazretleri’nin hikmetli sözleri
Allah dostları gece namazına devam ederlerdi
Hazret-i Ömer’in köleleri
Ey insanlar! Dünya sevgisi helak edicidir
Tanrılık davası süren firavun’un ahvali
İmam-ı Gazali buyuruyor ki
Hasan-ı Basri anlatıyor
Şeytan ve firavun’un hamamda buluşmaları
Ölüm halinde bir padişahın yakınlarına vasiyetleri
Kabir ya cennet veya cehennem çukurudur
Allah dostu Rabia el Adeviyye
Zikrullah ve salavat-ı şerife getirmenin faziletleri
Resulullah (s.a.v.)’e salat-u selam getirmenin fazileti
Halakayı zikrullah cennet bahçelerinden bir bahçedir
Dünyanın Allah’a yaklaşmaya engel olduğunun bildirir
Allah (c.c.) insanın kalbine bakar
Akıl sadık bir dosttur
Tokluk hastalığın kaynağı, açlık ise ilacıdır
Gece ibadetlerinin fazilet ve faydaları
Ey aziz! Ehlullah demişler ki
Allahu Teala hazretlerinin kullarına nasihatleri
Rıza ve kaza hakkında Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki
Müridin müridden sır ve fetih satın almaya gönderilmesi
Tahammül edemeyen şeyhinden sır isteyen mürid
Fakirlik üç nevidir
Sallallahu (a.v.s.) buyuruyor ki; kişi sevdiği ile beraber haşr olur
Haramlardan kaçmak, az yeme ve helal lokma yemek
Melekler kıyamet gününde bazı müminlere sorarlar
Kıyamet günü kitap ve amel defterleri
Kıyamet gününde mizan
Kıyamette insanların birbirlerinden kaçması
Mahşer ve kıyamet günündeki diğer garip haller
Allah Teala’nın meleklere hitabları
Allah Teala Hazretlerinin günahkar kullarının mahşerde affetmesi
Allah’ın Resulü Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurur
Resullullah’ın ashabından Cabir’i Ensari’nin sabrı
Firavun’un hazinedarı ve hanımı Maşita hatunun sabrı
Firavun’un ailesi asiye hanım’ın sabrı
Hz. Eyyüb Aleyhisselam’ın sabrı
Eyyüb Aleyhisselam buyurdular ki
Cenab-ı Hak buyuruyor ki
Sadaka vermenin fazileti
Kıyamette hesapsız cennete girenler
Küçük yaşta ölen çocukların şefaati
Resul-i Ekrem (s.a.v.) anlatıyor
Allah dostları erenlere hizmet etmek
Ashab-ı Kiramdan Dıhyetü’l-Kelbi Hazretlerinin Müslüman oluşu
Tövbe etmekte acele ediniz
Allah Teala’nın Davud (a.s.’a Vahyi
Tövbe edenlerden ol
Kifil’in zinayı terk etmesi
İyi dost, iyi arkadaş
Şeyh Sadi-i Şirazi der ki
Hazret-i Allah buyuruyor ki
Duanın fayda ve faziletleri
Duanın adabı ve nasıl edileceği
Resulullah (s.a.v.) Hazretleri Buyuruyor ki
Allah Teala Hazretleri rahmeti ile tövbe eden günahkar kullarının affı mağfiret eyler
Ma’rifetullah Rabbini sevmek, onu tanımakla olur
Lütfet Allah’ım lütfet
Ey ihvar, arif ona derler ki
Ey gönül ehl-i Allahu Teala’yı candan sevme adabının öğren
Allah sevgisinin hakikatı
Resul-i Ekrem (s.a.v.) kudsi bir hadisde buyurdu ki
Kabirde sorulacak sualler
Dünya ve ahret arzularının ancak Cenab-ı Hak ihsan eder
Evladın ana-baba üzerindeki hakları
İbret alınacak önemli bir şey Malik’i Dinar hazretlerinin ağlaması
En yüksek maka (Ma’rifetullah)
Resullullah (s.a.v.) Efendimiz’in hadisleri
Cennet ehlinin mertebe ve yüksek dereceleri
Resullullah (s.a.v.)’in Cenab-ı Hakka münacatı
Allah dostları ve aherit ehline gelince
Resul-i Ekrem’in Allahü Teala’ya münacatı
Allahu Teala’nın lutfundan bahsolunur
Kudsi hadislerin manaları
Muhabbet ağacının meyvesi olan hakiki aşk
Cenab-ı Hak’ka yalvarış
Münaca-tı kübra