Sakın Dünya şiiri 1

Sakın Dünya şiiri 1
A+
A-

 

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Dünyadan Sakınma

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde geçen sakın ha diye dervişlerini uyardığı kavramları aktarmaya çalışacağız. Bunlardan biri dünyadan sakınmak  :

 

Şu cihan ahvaline, gel bak bir kez ibretle

Hani gelip gidenler, aman sakın aldanma  (s.50 )

 

Saatları ni’met bil, değerlendir ömrünü

Aldanma gel sakın ha, makama , saltanata (s.53)

 

Hani cümle sahabi, hanedan-ı peygamber

Göç eyledi onlar da, aman sakın aldanma (s.54)

 

Düşme sakın gaflete, durma çalış çabala

Aldanma şu cifeye, mala mülke evlada (s.93)

 

Bu dünya yedi başlı, bin dişli bir ejderha

İnsanlar var ağzında, aman sakın aldanma (s.95)

 

Şol cihan bir imtihan, iki kapulu bir han

Gelen gider eğlenmez, uyma sakın cihana (s.110)

 

Düşme sakın gaflete, malın mülkün hep kala

Fayda vermez pişmanlık, ölüm sana erişe (s.112)

 

Diler isen Rabbini, vazgeç cihandan

Girme sakın kesrete, gel vahdete gel (s.200)

 

Şu cihan dar-ı mihnettir, huzur olmaz bu cihanda

Eğer merd isen ey gafil, aman sakın gel aldanma  (s.204)

 

Şu dünya bir hayaldir, aldatmasın gel seni

Uyma sakın sen ona, tut emr-i peygamberi

Cife dedi zat-ı Hak, aman sakın aldanma

Sokma onu kalbine, mahveyler gönülleri (s.262)

Fanidir anın zevki, gönül verme dünyaya

Hani bunca insanlar, aman sakın aldanma

Çek dünyadan elini, haris alma ey insan

Sonra pişman olursun, aman sakın aldanma  (s.341)

 

Mala mülke evlada, fitne dedi zat-ı Hak

Dünyanın pazarına, rağbet etme sakın ha (s.345)

 

Gel şu dünya ehline, rağbet etme sakın bil

Eyle cüda kendini, gel yüzüne çek nikab (s.371 )

 

Sakın heves eyleme, gel sen cihana

Ol kısa zamanda, hemen yok olur  (s.519)

 

Cem eyleme dünyayı, aman sakın önünde

Hiç seninle olmayan, malı mülkü neylersin

Ehl-i dünya olana, sakın rağbet eyleme

Fitne fesad olacak, ol halkı sen neylersin  (s.547)

 

Atma nara kendini, gel cifeye aldanma

Fanidir anın zevki, ol rengine boyanma

Vadine ve ahdine, aldanmadı ehlullah

Son pişmanlık ne fayda, aman sakın aldanma (s.550)

 

Geç bu dünya cifesinden / Gönlünde kelb yatmasın

Kin tutmaktan gel sakın / Deve seni tepmesin  (s.560)

 

Al yakanı elinden /  Uyma sakın cihana

Düşme sakın gaflete /  Rüsva eyler o sonra (s.581)

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi,  şiirlerinde dünyadan sakınmanın değişik yönlerini açıkladı .

 

 

Kaynaklar :

 

  • Sıddık Naci Eren Efendi Divanı