Ahi Emre Muhammed hz

Ahi Emre Muhammed hz
A+
A-

Ahi Muhammed Emre Hz .

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ahi Muhammed Emre hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde Pir Ömer Halveti hz.den sonra gelen zat Ahi Muhammed Emre (Mirem) hz.dir. Ahi Mirem hz. Azarbeycan’ın Heri kasabasının Kelibat köyünde doğdu. Eğitimini Şirvan ve Heri kasabalarında yaptı. Pir Ömer Halveti hz.den tasavvuf terbiyesi alarak hilafete nail oldu. Timur istilasından dolayı Kırşehir’e gitti. O, Resulullah’a (s.a.v.) naatlar yazdı. Ahi Evran soyundan olduğu söylenen Ahi Mirem 1409’da bu dünyadan göçtü. Kabrinin Kırşehir’in tepeören köyü ve Şirvan’ın Heri kasabasında olduğu rivayet edilmektedir.

Bekir Sıdkı Visali hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Şeyh-i Mirem’iye seyri süluk aldı bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Şeyh Ahi Emre, Mevla’ya ederdi hamd-ü sena

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ahi Emre Muhammed Halveti hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si ,
 3. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 4. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 5. Lamezatı Hulviyye
 6. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 7. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 8. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 9. İslam Ansiklopedisi
 10. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 11. Üç Pirin Mürşidi Prof.Dr.Semih Ceyhan
 12. İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler Rahmi Serin

 13. Keşkül Dergisi Halvetiyye (23 yaz) ve Yahya Şirvani sayıları
 14. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER 567 Hulvî, a.g.e., s. 307-312. 568 Aşkar, a.g.m., s. 557. Ceyhan, a.g.e., s. 697. 569 Vicdânî, a.g.e., s. 18, Dipnot: 2.
 15. Yahya Şirvani hz.’nin halifeleri öncesi Anadolu’da Halvetiler. Bakü’den Balkanlara Halvetilik III Doç. dr Ali Öztürk
 16. I. Şabanı Veli Sempozyumu HALVETİYYE SUFİLİĞİNİN ŞİRVAN’DA TEŞEKKÜL DEVRİ ŞABAN-I VELİYE UZANAN YOLUN KURUCU ŞAHSİYETLERİ Doç. Dr. Mehmet RIHTIM
 17. SELÇUKLULAR DEVRiNDE AZERBAYCAN BÖLGESiNDEKi TARİKATLARlN iLME

MÜNASEBETLERi VE ALiM SUFiLER Doç. Dr. Mehmet RIHTIM Hulvi, Lemezat, sh. 279-283. A. Hilmi Hocazde, Ziyaret-i Evliya, s.47.

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Kırşehir Ahi Evran camii ve türbesi