Silsile-i Tarîk-i ‘Kadiriyye Seyyid Sakkaf kolu

Silsile-i Tarîk-i ‘Kadiriyye Seyyid Sakkaf kolu
A+
A-

Silsile-i Tarîk-i ‘Kadiriyye Seyyid Sakkaf kolu

Sıddık Naci Eren efendi Kadiri icazetini Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa’dan almıştır. Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa’nın silsilesi aşağıda aktarılmıştır.
Uküdül Cevâhirin son sayfasında Es seyyit Abdülhamit bin Hâdîsül Hanefi’nin bir tevki ile son bulmakta ve veledi kalbi diye ithafta bulunduğu Ukûdül Ceváhir yazarına elhak olduğu iltifatlarda bulunmaktadır. Es Seyyid Eş Şeyh Abdülhamidül Hadisiyyün Hanefi Hz. yakın silsilei muhteremesinide, Allahü Teala aşıklarına  şöyle takdim etmektedir.
    Şeyh ve Mürşid Kasım bin Mehmedül Kadiriyyün Bağdadıyün Nakşibendiyyül Bedriye lyderesi, Onun Mürşidi Şeyh Bedrü Süherverdi, Eşşeyh Ebi Abdullahül Alevi, Eşşeyh Abdullahül lyderesi (K.S.) onun da menbai feyzi kutbül Bilâd (şehirlerin ve bütün cihanın kutbu) Esseyyid Abdullahül Ahdat, Ondan Seyyid Muhammedi Ba Alevi, Ebi Bekrül lyderesi, Ceddimiz nefisler dirilticisi (Ihya edicisi) Seyyid Abdullahül lyderesi, Eşşeyh Ömer Mahzar, Eşşeyh Abdürrahmanüs Sakkaf, Eşşeyh Muhammedü Mevliyül Devile, Pederleri Fakihül Mukdim Gaysullahül Azam Yahya bin Fazlül Haz.leri, ondan Eşşeyh Seyyid Ali Ehdülül Yemani , Eşşeyh Ebiyyül feys bin Cemilül Yemani,  Eşşeyh Ebi Ömerül Haddadül Adeni, Ondan Men bai Feyzi kerem olan Ebi Muhammedi Muhyiddini Abdülkadirü Geylani (K.S.) , Eşşeyh Ebiyül Haremi Es- şeyh Ebis Said. Bu Piran ise Tarikat hil’atlarını Ebil Hasanül Hükási , O dahi Libası Tarîkatı Şeyhi Elfere cüt Tarsusi’den almıştır.
Yüce, silsile badehü şu şekilde irtika bulmaktadir; Ebiyül Fadlı Abdürrahman Abdülazizi Temimi, Eşşeyhül Kebir Ebi Bekri Muhammed bin Muhallefül Şibli,  Ebi Kasımül Cüneydül Bağdadi, Eşşeyh Sırrıyus Sakati, Eşşeyh Marufül Kerhi, Şeyh Davudüt Tai, Şeyhi Seyyid Habibül Acemi, Üstazül İmam Hasanül Basri, Hz. Ali (K.V.) ve iki cihan sultanı Resulü Kibriya (S.A.S.) efendimiz Hazretleri.
Tevki sahibi Ahmedül Hadisüyyül Hüseyni bu babı şöyle ikmal buyurmaktadır: «Ve kad eceztü fi hayi tariküşşerifete hazel kitabel müsemma Uküdül Cevahir fi Selásil Ekâbir veledil kalbi ve fenail cismi esseyyid Hüseyni Fevzi.» Yani Uküdül Cevahir bu surette yukarıda işaret edildiği veçhile Hüseyn Fevzi Ali Rizaül Haseniyyül Hüseyniyül Ciyli Ziyaeddin lakabı ile anılan maruf zâta tevdi buyurulmuş ve icâzet lutfedilmiş olmaktadır. «Harrere min Kablel imamül mescidül medeni ceala fi yevmil erbaa sulhu rebiüs sani 1356 hicriyyete, 1926 milâdiyyete» müellifinin işbu tercümesi hakkında, Yunusu Şeyh İbrahimüs Samranînin kalemiyle yazılan Hal tercüme ve yaşam öyküsüne yer verilecektir.

 

Sıddîk Nâcî Eren Efendi Hz.’nin Kadiri şeceresini aktarmaya çalıştık.

 

 

Kaynaklar :

  • 1- Sıddık Naci Eren hz. divanı
  • 2-Ukudil Cevahir Fiselasül Ekabir Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa

Foto : Abdülkadir Geylani hz. Türbesi