Pir Ömer Halveti Hz.

Pir Ömer Halveti Hz.
A+
A-

Pir Ömer Halveti Hz .

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Pir Ömer Halveti hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde Kerimüddin Ahi Muhammed Nur-i Harezmi hz.den sonra gelen zat Pir Siraceddin Ömer Halveti hz.dir. Şeyhzadelerden olan ailesi Şirvanlı olmasına rağmen O , Lahican’da doğdu. İlhanlılar ( Çoban Giray han ) döneminde yaşadı. İlk tasavvuf terbiyesini ailesinde alıp daha sonra Harizm’deki amcası Ahi Muhammed hz’ne bağlandı. Süluku bittiğinde Heri kasabasına yerleşip tasavvufu öğretmeye başladı.. m.1378’de amcası vefat etti. Tebriz yakınındaki hoy şehrinde irşad faaliyetinde bulundu. Mısır’a gitti . Mısırdayken hacca gitti. Halvetiyye tarikatının kurucusudur. 1397 yılında Azarbeycan’ın Şamahı kasabası Avahil köyünde vefat etti. Bir kabir yeri de Tebriz’de Mir Ali zaviyesinden bahsedilmektedir. Halifeleri : Seyfüddin, Ebu Yezid, Zahirüddin ve postnişinleri Şeyh Ahi Mirem hz.dir.

Bekir Sıdkı Visali hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Ömer Halveti devir ile buldu gönlü feyzi bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Hak tarik-i içtihad eyledi Pir Ömer-i Halveti

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

Halvetî Tarikatı’nın pîri Ömer Halvetî Hazretlerinin Kabri Şerîfi Azerbaycan/Şamaxı (ö. 800/1397).

https://www.youtube.com/shorts/N2mseb29_5Q

Pir Ömer Avahıli Şirvani Halveti – YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=IM02DC_MkxU

Seyid Yəhya Bakuvi (Şirvani) – Maraqlı Məlumatlar – Dipnot – YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=swnI1Pyr86A

AZERBAYCANDAKİ EVLİYA YAHYA BAKÜVİNİN İBRETLİK HAYATI. Yahyâ-yı Şirvânî

https://m.youtube.com/watch?v=sWGGyinCIf0

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Pir Ömer Halveti hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si ,
 3. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 4. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 5. Lamezatı Hulviyye
 6. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 7. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 8. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 9. İslam Ansiklopedisi
 10. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 11. FARİZ KHALİLLİ / PİR ÖMER AVAHILİ ŞİRVANİ HALVETİ

İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler Rahmi Serin

 1. Üç Pirin Mürşidi Prof.Dr.Semih Ceyhan
 2. Keşkül Dergisi Halvetiyye sayısı 23 yaz
 3. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER 567 Hulvî, a.g.e., s. 307-312. 568 Aşkar, a.g.m., s. 557. Ceyhan, a.g.e., s. 697. 569 Vicdânî, a.g.e., s. 18, Dipnot: 2.
 4. I. Şabanı Veli Sempozyumu HALVETİYYE SUFİLİĞİNİN ŞİRVAN’DA TEŞEKKÜL DEVRİ ŞABAN-I VELİYE UZANAN YOLUN KURUCU ŞAHSİYETLERİ Doç. Dr. Mehmet RIHTIM
 5. SELÇUKLULAR DEVRiNDE AZERBAYCAN BÖLGESiNDEKi TARİKATLARlN iLME

MÜNASEBETLERi VE ALiM SUFiLER Doç. Dr. Mehmet RIHTIM Hulvi, Lemezat, sh. 279-283. A. Hilmi Hocazde, Ziyaret-i Evliya, s.47.

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Pir Ömer Halveti hz. kabri