Üç Uşşâkî Mürşidinden La İlahe İllallah kavramı

Üç Uşşâkî Mürşidinden La İlahe İllallah kavramı
A+
A-

Üç Uşşâkî Mürşidinden La İlahe İllallah kavramı

 

Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin ve şeyhlerinin kitaplarında geçen La Ilahe Illallah (c.c.) kavramını araştıracağız.

 

Bekir Sıdkı Visali Hz.’nin hocası Abdurrahman Sami Niyazi hz. Esma ül Hüsna şerhinde şöyle yazmış :

(LA İLÂHE ILLÂ HU – لااله الاهو )

Mabudu bilhak (hakkıyla), cemi (bütün, hep) meratibi (dereceler) esma (isimler) ve sıfat-ı ( Bir kimse veya şeyin sâhip olduğu nitelik, ona âit olan özellik, hal ve vasıf ) camii olan (toplayan , bir araya getiren) ancak künhi ( bir şeyin aslı, özü, gerçeği ) zati (Bir varlığın hakîkati, hüviyeti, mâhiyetine âit) uluhiyyesidir. ( İlâhlık, ibâdet olunmaya hakkı olmak. )

Kulun, Kelime-i Tevhidten hissesi : Allah Azimüşşanı kalben mabudi (Kayıtsız şartsız kulluk edilmeye lâyık olan, kendisine ibâdet olunan varlık, ilâh, Allah) bilhak (hakkıyla) itikat etmek (İnanma, kalben tasdik ederek inanma ), ruhen maksut (amaç, gaye) matlubu (kavuşmak istenen, gönül bağlanan) bilhak itikat etmek ve Sırren (gizlice) mahbubi (sevilen) bilhak itikat ve künhi vücudı (Varlığın aslı,özü,hakikatı) , taalluk (âit olan, bağlı olan) akıldan münezzeh ( İnsanlara mahsus her türlü sıfat, zaaf ve noksanlıktan uzak olan, hiçbir şeye ihtiyâcı bulunmayan) mevcudi (var olan) bilhak (hakkıyla) itikat edip; faili ( Her şeyin gerçek yapıcısı olan Allah ) ,  müessir (eser sahibi) , mevsufi (Bir nitelikle nitelendirilmiş, kendisini benzerlerinden ayıran bir nitelik kazanmış, nitelenmiş) ezeli ( Başlangıcı olmayan, kadîm ) , vücudi vacible (Varlığı zorunlu olan ve var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah.) , mevcudiyetini (varlığını) ikan ederek ( Sağlam bilme, şüphe götürmeyecek şekilde yakînen bilme ) kemal-i ( Bir şeyin tam ve noksansız dereceye erişmiş olması durumu, mükemmellik, tamlık, olgunluk ) tevhid ef’al ( Yaratma, hayat verme, rızıklandırma, öldürme, diriltme, affetme, şifa verme gibi sonsuz fiillerin hepsini Allah’tan bilmeye “tevhid-i ef’al” denilir. ), Sıfat (Hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar ve kelam sıfatları Hakkın olup, bu sıfatlar salike ayna olmakta ve orada Hz. Mevla müşahede edilmektedir. ) , zate (vücud birliği) erişmektir.

Hassası (Faideleri) : Her namazdan sonra, Kelime-i Tevhid’i yüz kerre okuyana gafletle (açık gerçeği görememe) ve nisyan (unutma) ve kasveti ( Sıkıntı, gam, keder, tasa) kalbden kurtulur.  (1)

 

Sıddîk Nâci Eren Uşşâkî hz.’nin hocası Bekir Sıdkı Visali Hz. Emanetullah Mazharından Kelime-i Tevhid Kasidesi’nde şöyle buyuruyor :

 

Fa’lem ennehu Lâ ilâhe illellah Muhammedün Resûlullah
Cennet-i âlâ anahtarı: Lâ ilâhe illellah Muhammedün Resûlullah
Mir’at-ı (ayna) Muhammed nurundan Lâ ilâhe illellah Muhammedün
Resûlullah
Kalu belâ tasdiki: Lâ ilâhe illellah Muhammedün Resûlullah (2)

Sıddîk Nâci Eren Uşşâkî hz. eserinde şunları yazar :

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyururlar: “Her şeyin bir parlatıp cilâlanması vardır. Gönüllerin parlatıcısı ve cilalayıcısı Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlüllah’tır.” Diğer bir hadis-i şerif : “Cennetin anahtarı Lâ ilâhe illâllahtır. Zikrin efdali Lâ ilâhe illâllahdır.” Resulü Ekrem (s.a.v.) Hazretleri buyurmuşlar ki: “Lâ ilâhe illâllah demek cennetin anahtarıdır” hadis-i şerifinin manasını sorduklarında: “Evet, böyledir. Ama bu anahtara dört diş lâzımdır. Yalan ve gıybet söylemeyen dil, çirkin arzularından temiz bir gönül, haram ve şüpheliden arınmış mide, riya ve bid’atten ( İslâm dîninde Hz. Muhammed zamânında bulunmayıp sonradan ortaya konan hüküm ve âdet.) uzak amel” cevabını verdi.

 

Lâ ilâhe illâllah kelimesi en büyük bir kaledir. Ve tevhidin (Allah’ı birlemenin) âlemidir. Bu kelimenin kalesine sığınan, ebedî saadet-i nimeti elde eder. (3)

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ve hocalarının eserlerinden Kelime-i Tevhid kavramını paylaştık .

 

Kaynaklar :

  • 1-Vesiletü’l Kübra Şerhi Esrarı Esmai’l Hüsna

Abdurrahman Sami Niyazi hz. çeviren :  Mustafa Şevket Erol

  • 2-Emanetullah Mazharından Kelime-i Tevhid Kasidesi’nden Bekir Sıdkı Visali Hz.Divanı
  • 3-Sıddîk Nâci Eren Efendi Adın Güzel Zatın Güzel Ya Rabbena Ne Güzelsin Ne Güzel

 

Foto Sıddık Naci Eren Efendi’nin dergahlarından Kelime-i Tevhid Hattı

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581