Meratibi Tevhid 1

Meratibi Tevhid 1
A+
A-
 •    MERATİBİ TEVHİT 1
 • Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin Tevhid hakkında yazdiklarından bir kısmı :
 • 1 — Tevhidi imani 2. Tevhidi ilmi 3. Tevhidi hali 4. Tevhidi ilahi.
 • 1 — Tevhidi imani:

  Tasdikil abdi bikalbihi ve ikraren bilisanihi ve teferrede minezzatiye ve subutiyeti vesselbiye ve tevahhede istidaati mağbudün bilhak. Bidelaleti ayati Kur’aniye ve ahbarünn  Nebeviye yüntücü muhbürün sadık. Muhlüsatün min şirkil celi, müstefadetün min ilmi zahir.

 • Manası: Cenabı Hak, sıfatı zatiye, subutiye, fiiliye ve selbiyesiyle,
  halktan teferrüd edip, uluhiyete ibadete istihkak kesp eyledi.
  Abdin kalben tasdik lisanen ikrar eylemesi ile bizde lamağbude illallah
  deriz. Ayatı Kur’aniye, ehadisi nebeviyye ile Resulullah efendimize
  tasdik netice verir.
  Bu tevhit şirki celiden kurtarır, ilmü zahirden istifade olunur.

 • 2 — Tevhidi ilmi:

  Leysel vücudul hakiki velmüessiril mutlak illallah bihaysü ente alemü ennellah haysü makünte (vücudu hakikiCenabı Hakk’tır. Müessiri mutlak oldur. Biz nerede isek Cenabı Hakk bizimle beraberdir.)

 • Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin Tevhid hakkında yazdiklarından bir kısmını aktardık.  

 • Kaynaklar : •

 • 1 Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz

 • 2 Bekir Sıdkı Visali hz. divanı

 • Foto : Kelimei Tevhid