Muslumaniz Elhamdulillah

Muslumaniz Elhamdulillah
A+
A-

Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah eserinin önsözü

 

 Cümle mevcûdâtı var eden, varlığından hâberdar eden âşık kullarının kalp gözlerini açan, mârifetinin nûru ile rızâ-ı bârîsine erdiren yüceler yücesi Allah Teâlâ’ya sayısız şükür ve hamd ü senalar olsun.

Yaratılışların en hayırlısı, Peygamberlerin evveli ve âhiri, Mu- hammed Mustafa (s.a.v)’e O’nun ehl-i beyt ve ashâbına, sayısız salât ü selâm olsun.

Âriflerin kalbini, sırların keşfine açan Allah Teâlâ’ya hamd ol- sun. Allah (c.c.) cemâline susamış olanların gönüllerini nûrlandır- dı. Ehl-i zikrin içini Esmâ’nın tecellileriyle yıkadı. İbâdet neş’esi ile kulluğun zevkine erdirdi. Aşkının ateşi ile gönülleri tutuşturdu. Sohbet ve muhabbetiyle sâliklere kemâl yolunu açtı.

Habîbiyet (Peygamberlik) iltifatı ile Zâtına dost edindiği Haz- ret-i Muhammed Mustafa’ya salât ü selâm olsun. O, öyle bir Habî- bullah ki, O’nun gördüğünü kimse görmemiş, onun erdiğine kimse ermemiştir. Her birisi birer hidâyet güneşi olan O’nun âline, as- hâbına ve etbâınada, salât ü selâm olsun.

Yâ Râb, bizi Habibi’nin ve Onun ashâbının yolundan ayırma.

Kendi dostluğuna seçtiğin kullarınla iki cihanda beraber eyle.

 

Ey muhterem ehl-i imân, elinizdeki bu kitap; kaynağı Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’in ruhânî hayatı olan, tasavvuf ilminden; “veli- ler” dediğimiz, Allâh’a dost olan büyük insanların hâllerinden, de- rece ve ahlâklarından, usul-i târikat-ı âliyyenin edeb ve erkânın- dan bahseder.

Bu eserde, Allah Teâlâ’ya vuslat azminde ve yolunda olanlar için, tasavvufa âit meseleler, tam bir açıklıkla ortaya konmuş; her hususta Allah ve Resûlü’ne âşık olanların istifadelerine arz edil- miştir.

Bu kitap, okuyucunun irşâdına hizmeti itibariyle mübarek bir kitaptır. Gerek rûhânî ve gerekse nefsânî, bilumum tarikatlarda, müridi ilgilendiren usûl ve kaideleri içinde bulundurmaktadır.

Yüce Allâh’a hamdolsun ki; bu eseri nice kıymetli eserlerden en güzeli ve en faydalı, cazibeli mevzuları derleyip Hak yolcuları olan âşık ve sâdıklar okudukça, kalplerinde ilâhî ve nûrânî feyizle- rin filizlenmesine, inşâallah vesile olacaktır.

Her asırda birçok velî, ârif ve sâdık kimse yetişmiştir. Onların mânâ deryasından, İslâm Âlemi üzerine serptikleri hayret verici incileri sıralayacak; ruhlara gıda veren sohbet ve öğütlerinden, istîdâdı olan mü’minler ile ehl-i zikre fayda verecek bir eser olması hususunda Cenâb-ı Hak’tan yardım ve hidâyet isteriz.

Tevfık ve inayet yalnız Allah’tandır. Kalpleri hidâyete eriştiren de ancak O’dur.