Dünya ve Ahiret Alemi kitabının önsözü

Dünya ve Ahiret Alemi kitabının önsözü
A+
A-

Uşşâkî Meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarından “Dünya ve Ahiret Alemi”nin önsözü

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

ÖNSÖZ

Ey ilahî ! gizlilikleri araştıran, ey talibi hakiki bütün hamd ve
şükürler şanı yüce Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Yaratılmışların en
hayırlısı, Peygamberlerin evveli ve ahiri, Muhammed Mustafa
(s.a.v)’e Onun ehl-i beyt-i ve ashâbına, adeti bilinmeyen Sâlât-ü se-
lam olsun.

Ariflerin kalbini sırların keşfine açan Allah Teâlâ Hazretlerine
hamdü sena ve şükürler olsun.. Allah (C.C)hü cemaline susamış
olanların gönüllerini nurlandırdı. Ehl-i zikrin içini Esma’nın tecelli-
leriyle yıkadı. İbadet neşesi ile kulluğun zevkine erdirdi. Aşkının
ateşi ile gönülleri tutuşturdu. Sohbet ve muhabbetiyle saliklere ke-
mal yolunu açtı.

Habibiyet (Peygamberlik) iltifatı ile zatına dost edindiği Haz-
reti Muhammed Mustafa’ya salatü selam olsun. O, öyle bir Habibul-
lah ki, O’nun gördüğünü kimse görmemiş, O’nun erdiğine kimse er-
memiştir. Her birisi birer hidayet güneşi olan O’nun al’ine, ashabına
ve etba’ına da, sâlât-ü selam olsun.

Ey sırrı hakikata talib olan kişi, o bahtiyar ve seçkin kullar
tevhid meselesinde, itikat ve amellerini en sağlam temeller üzerine
kurmuşlardır. Din-i İslam’ın emirlerini eda etmek suretiyle kalpleri
tecelliyat-ı Hüda’ya hazinedir. Gönülleri envar-ı ilahiyeye, nuru
Muhammediyeye aynadır. Onlar Hak ile beraberdirler. Ehadiyyet
penceresinden tecelli eden nice -hakikatleri müşahede edebilecek
yüce mertebelere vasıl olmuşlardır.

Ey aşıkı sadık; sen ümmeti Muhammed’densin ümmeti Mu-
hammed’in Evliyasına tabi ol. Dışını şeriatla içini Hakikat nuru ile
süsle. Esrar-ı Ehlüllah’a dil uzatma. Tacı olmayan şah ara. Aşk cad-
desinden ulu orta kendi kendine gidilmez. İmdatcı (bir rehber) la-
zımdır.

İşte elinizdeki bu kitap, dini İslam’ın ahkamını şeriat, tarikat;
hakikat ve marifetullah ilminden, o veliyullah dediğimiz Allah
dostları olan büyük insanların derece ve kemalatından, kıyamet ala-
metleri, Cennet ve Cehennem’den, Cennetin Yüksek makamların-
dan bahseder.

Ey ilahi sırlar isteklisi iyi bil ki kıyamet günü, lütfü keremi
bol olan Allahu Teala Hazretleri, sevmiş olduğu kullarına Cennette
ebedi kalacaklarını vaad eyledi.

Onun için bu kitap, okuyucunun irşadına gayet faydalı bir e-
serdir. O değerli din rehberlerinin bizlere ikram edip saçtığı cevher-
lerden birkaç damla misalidir.

Tevfik ve Hidayet yalnız Allah’tandır. Kalpleri Hidayete erdi-
ren de ancak O’dur. O bize yeter ve ne güzel vekildir.

Sıddık Naci Eren

 

Uşşâkî Meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Dünya ve Ahiret Alemi” kitabının önsözünü sizlerle paylaştık .

 

Kaynak: Dünya ve Ahiret Alemi  – Sıddîk Nâci Eren Efendi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581