Salat-ı Bedeviyye 

Salat-ı Bedeviyye 
A+
A-

Salat-ı Bedeviyye

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında birçok Salavatı Şerifeyle birlikte Seyyid Ahmed-el Bedevi Hz.lerinin Salavat-ı Nuraniyye’sini de (Salat-ı Bedeviyye) müridina her hafta okunmasını tavsiye etmiştir .  :

Latin harfleriyle okunuşu :

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil gabdatir rahmâniyyeti ve efdalil halîgatil insâniyyeti ve eşre fissûretil cismâniyyeti ve ma’denil esrârir rabbâniyyeti ve hazâinil ulûmil istifâiyyeti sâhibil gabdetil asliyyeti ve behcetis seniyyeti verrutbetil aliyyeti minedderacâti. Ennebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halagte ve rezagte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb’asu men efneyte ve sellim teslîmen kesîran velhamdülillahi rabbil âlemin.    (1 )

Manası :

 

Ey Rabbim, nûr ağacının kökü (çekirdeği) , Rahmaniyyet (yaratılış tecellisinin) parlamasının kabzası , yaratılan insanların en faziletlisi, cismani  sûretlerin en şereflisi, Uluhiyyet (Rabbânî) sırların madeni, seçilmiş (arı, gaybi) ilimler hazinesi, aslî kabzanın “Kabzatü’l-Asliyye” , âli behcetin, yüce mertebelerin “Rütbetü’l-Aliyye” (yüce makam) sahibi, Seyidimiz, Efendimiz , Mevlamız (sahibimiz) Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e -ki O’nun (rahmet, bereket, selam) sancağı altında sıralanacak nebiler ki Ondandır; Onadır- ve Onun âline, ashâbına, kıyamet günü fâni kıldıklarının dirileceği güne değin, yarattıkların, rızık verdiklerin, öldürdüklerin ve dirilttiklerin adedince, (tekrar dirilteceğin güne kadar) çokça salât ve selâm ediver!. Onları mübarek kılıver! (salat ve teslim-i kesir (hakkıyla selamet-esenlik) olarak selam eyle) . İşte o hamd ki âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur!. (2)

 

Okunuşu :

 

Bedevi hz salavatı şerifesinin okunuşu

https://yandex.com.tr/video/touch/preview/17311182804006263386

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin, kitaplarından Seyyid Ahmed-el Bedevi Hz.lerinin Salavat-ı Nuraniyye’sini  (Salat-ı Bedeviyye) aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 

  • 1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Cuma Evradı syf.16 – 17
  • 2- Manası : mektebun – dualarhazinesi – islamasevda –islamveihsan – salavatiserife – cübbeliahmedhoca – internet siteleri

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581

Foto : Salavatı Şerifenin arapçası