Rabbini Arzularsın

Rabbini Arzularsın
A+
A-

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

Şol canından geçmeden, bulunmaz bâb-ı rıza

Emr-i Hakk’ı tutmadan, Resûl’ü arzularsın

 

Ko dünyâ gafletini, er “men aref” sırrına

Sen nefsini bilmeden, Rabbini arzularsın

 

Vardır yetmiş bin hicâp, Hak’la kul arasında

Yedisini geçmeden, ihsânı arzularsın

 

Şol nefs-i emmâreden, vaz geçmedin benlikten

Kalbini pâk etmeden, mü’minlik arzularsın

 

Bindin benlik atına, at yürüttün her yana

Fena-fillâh olmadan, cenneti arzularsın

 

Taşrayı üfürmekle, alevlenir mi ocak

Seyr-i sülûk etmeden, velilik arzularsın

 

Topuğuna çıkmadan, suyu deniz sanırsın

Sen katreyi geçmeden, ummânı arzularsın

 

Ufak ufak yürürsün, sabî çocuklar gibi

Meleklerden ileri, seyrânı arzularsın

 

Varılmaz tâ menzile, tekerleme söz ile

Şerîata uymadan, rehberlik arzularsın

 

Bilemedin sen seni, gel öğrenesin kendini

Sen Resûl’e varmadan Mevlâ’yı arzularsın

 

Gel ey Sıddık var yürü, yolda kalagan olma

Hak rızası bulmadan, didârı arzularsın

 

Sıddık Naci Eren Divanı