Lütfeyledi Rabbim Bana

Lütfeyledi Rabbim Bana
A+
A-

Lütfeyledi Rabbim bana, kitap divân yazmak ile

İhsân etti bu divânı, şükür elhamdülillâh

Ümmiyem ben yâ âhi, sevmişem peygamberi

Aldım destûr Resûl’den, nice sırdan bahsettim

Bağlanmışam sıdk ile bir mürşid-i kâmile

Girdim tevhid yoluna, seyr-i sülûk’tan bahsettim

Tâ giceler gündüzde, cihâd ettim nefs ile

Daldım aşk deryâsına, esrârlardan bahsettim

Füyûzat-ı Rabbâni, çağlayıp geldi gönüle

Taştı rahmet deryâsı, dil ile beyân ettim

Gafil olma ârif ol, ey hakikat yolcusu

Oku gir mânâsına, marifetten bâhsettim

Yâ Rabbena yâ Allah, bu ne lütfu ne kerem

Ol mübârek ilminden, kullarına bahsettim

Ey mü’minler, ey canlar, bir kez okuyun divânı

Coşar gönül deryâsı, hakikattan bahsettim

Girdim mekteb-i irfâna, okudum ilm-i ledün

Gafiller bilmez bizi, cevherlerden bahsettim

Ey rahmeti bol padişah, Naci senin kulundur

Lütfeyledin ilminden, bir zerre beyân ettim

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 9