Rüsvâ Eyler O Sonra

Rüsvâ Eyler O Sonra
A+
A-

Kulluk eyle Mevlâ’ya, rûh bülbülü uçmadan

Rahat verme nefsine, yalvar güzel Allah’a

 

Azametli krallar, nerde ol pâdişahlar

Gel bunlardan ibret al, aldanma şol cihâna

 

Şol cihân bir imtihan, iki kapılı bir han

Hak’tan gayrı dost mu var, kurtaracak acaba

 

Ne kadar çok yaşasan, bir gün gelir seferin

Şol cihân senin olsa, fayda vermez ukbâda

 

Ne sandın sen gaddârı, neye sevdin sen ânı

Her kim ânı sevdi ise, imânın etti yağma

 

Gel yakanı al elinden, rüsvâ eyler o sonra

Zehirli bir yılandır, azâb eyler canına

 

Şu cihân ahvâline, gel bak bir kez ibretle

Hani gelip gidenler, aman sakın aldanma

 

Kulluğundan mülâzım, şol cihânın şahları

Kul eyleyen zâta bak, yalvar güzel Allah’a

 

Kalk uyan seherlerde, dur Hakk’ın huzûruna

Pişmân ol günahına, ağla gönül gel ağla

 

Gel nefs ile kıl cihâd, nefs elinden el-aman

Asla senden ayrılmaz, tâ son nefes çıkınca

 

Gelen gider eğlenmez, gel aldanma ey Sıddık

Bir gün pişmân olursun, son nefeste ne fayda

 

Sıddık Naci Eren Divanı