Zâhid Sûret Gözetme

Zâhid Sûret Gözetme
A+
A-

Zâhid sûret gözetme, gel içeru câna bak

Çevir gönül gözünü, gel levh-i mahfûza bak

Gel gir tevhid yoluna, eyle seyr-i sülûku

Oku Kur’ân zikreyle, Mevlâ’nın emrine bak

Mevcudâtın ilmine, gel bak bir kez ibretle

Hak ilminin yanında, bir nokta imiş ancak

Kulluğundan mülâzım, bu cihânın şâhları

Kapusunda insanlar, kul eyleyen zâta bak

Gel tevekkül eyle sen, râzı olur yüce Hak

Sokar seni cennete, ihsân eden zâta bak

Hep erenler bu yolda, fenâ-fillâh oldular

Gördüler dost cemâli, Hak dostu insana bak

Gör âlem’de neler var, gel ey Naci bir düşün

Bu ne sırr-ı ilâhi, lütfeyleyen Hakk’a bak