Sıddîk Nâci Eren Efendi Hz.’nin Hayatı

Sıddîk Nâci Eren Efendi Hz.’nin Hayatı
A+
A-

Uşşâkıyye meşâyıhından Sıddık Nâci Eren (k.s.) 1925 senesinde Balıkesir’in Aktarma Köyünde dünyaya teşrif buyurdu. 1945’te Uşşâkıyye Şeyhi Bekir Sıdkı Visâli Kulevi Hz.’ne insitap etti. 1955’te şeyhinden icazetini aldı. Bağdatlı Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa Hz.’nden de Kādiriyye icazeti alan Sıddık Nâci Eren Hz. 1980 yılında Uşşâkıyye postnişini oldu. Biri Divan olmak üzere 38 eser yazdı. Pek çok şiiri ilahi olarak icra edildi. 24 Nisan 2018’de Hakk’a yürüyene kadar Uşşâkıyye ve Kādiriyye yollarına hizmet etti.  Mürşidi Kâmil Sıddık Naci Eren Efendi Hz. hakkında tafsilatlı bilgi:

Uşşâkıyye meşâyıhından Sıddık Nâci Eren’in (k.s.) Hayatı

 

Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri, 1925 yılında Balıkesir’in Aktarma köyünde bu fani cihana teşrif buyurmuşlardır. Babası Hacı Hafız Ali Efendi, annesi ise Hanîfe Hanımdır.

 

Sıddık Naci Eren Efendi İslam ilimleri ve Kur’an eğitimiyle ilgili ilk derslerini Müderris olan babası Hafız Ali Efendi’den almıştır. Dönemin şartlarından dolayı babası müderrislik yapamadığı gibi Sıddık Naci efendi de 3. sınıfa kadar okuyabilmiştir .

 

Sıddık Naci Eren Efendi küçük yaşta iken dahi haramlardan kaçınıp, oruç ve namazlarını eda ederdi. Her zaman her yerde, Cenab-ı Hakk’ın rızasını düşünür, aşırı derecede muhabbet edip, Allah aşkından ağlayıp inlerdi.

 

SIDDIK NACİ EREN’İN ŞEYHİNE İNTİSABI

 

1944 senesinde, 19 yaşında iken asker oldu. Sıddık Naci Eren Efendi  askerliğime devam ederken 1946 yılı içinde Uşşâkî Meşayihi Üstad Hacı Bekir Visâli Uşşâkî (k.s.) Hazretlerine intisap etti.

 

1947 yılında askerlikten terhis olduktan sonra memleketi olan Balıkesir’in Aktarma köyüne geldi. Çiftçilik ile meşgul olan Sıddık Naci Eren Efendi, tasavvuf yolunda almış olduğu vazifeleri aşk ve şevk ile noksansız olarak yapmaya devam etti. Üç sene kadar köyde kalan Sıddık Naci Eren, 1950 senesinde Balıkesir vilayetine hicret etti.

 

SIDDIK NACİ EREN’E İCAZET VERİLMESİ

 

Balıkesir’e geldiğinde sık sık İzmir’e gidip mürşidinin mânevi sohbetlerinden istifâde etmiştir. Sıddık Naci Eren o zat-ı muhteremin himmet ve teveccühü ile çok kısa bir zamanda seyr-ü sülûkunu tamamlamıştır. Seyr-ü sülûk eyledikten sonra kemal mertebesine ermiştir. Tarikatın usul ve esrârlarını ve âdabını öğrenen Sıddık Naci Eren, hilâfet ve velayet rütbesini hak kazanmış, icâzet verilip, irşâda me’mur edilmiştir.

 

Sıddık Naci Eren bu olayı şöyle anlatmıştır:

 

“Bir gün sabah namazını edâ ettikten sonra toplanmış olduğumuz bir mekanda mürşidim kutb-u zaman Bekir Sıdkı Visâli Uşşâkî (k.s.) hazretleri, almış olduğu mânevi bir emir üzerine tarafıma, Tarîkat-ı âliye Halvetîyye-i Uşşâkîyye icâzeti vererek, halîfesi Hacı. Mehmed Rûhi ve ihvanları arasında bu fakiri irşada memur kıldılar. Bekir Sıtkı Visâli Uşşâkî (k.s.) Hazretleri her beşer gibi bu fâni cihandan 1962 yılında iken berat gecesinden bir gün sonra dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya intikal eyledi.

MEHMED RUHİ HAZRETLERİ POSTA OTURUYOR

 

Mürşidimin Hakk’a yürümesi ile postuna halifesi üstad Mehmed Rûhi Uşşâkî Hazretleri oturmuştur. Üstad Mehmed Rûhi Hazretleri 1977 yılında Hakk’a rucû etmiştir.

 

SEYYİD KAZIM KIZILKANAT HAZRETLERİ İRŞADA BAŞLIYOR

 

Hazretin Hakk’a intikalinden sonra, üstadım Visâli hazretleri’nin ikinci halifesi olan Seyyid Kâzım Kızılkanat Hazretleri de, Hak aşıklarını irşad etmeye başladı.

 

Bir gün Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri, zuhur ederek bu âciz kölelerini, ihsan ve mürüvvetleri gereğince taltif ile,

– Evladım sen bizim evlâdımız olan Kâzım ‘a muhabbet ve iltifat ediyorsun. O bizim hakiki evlâdımızdır.Onu mürşid tanıyıp, yakın ihvanlarına tanıtıp ona biat etmelerini istiyorsun, buyurdu.

 

Hamd ve şükürler yüce Allah’a olsun ki, işte böylelikle iltifatı Muhammediye’ye nail olundum.

 

SIDDIK NACİ EREN EFENDİ HAZRETLERİ VAZİFEYE BAŞLIYOR

 

Üstadım Seyyid Kâzım Kızılkanat Uşşâkî (k.s.) Hazretleri de bu fakiri yerine vekil olarak tayin eyledikten sonra, o da her beşer gibi Rumi 1396 yılında 72 yaşında iken Rabbisine rucû eyledi.

 

SIDDIK NACİ EREN’İN KADİRİ İCAZETİ ALIŞI

 

Seyyid Kâzım Kızılkanat Hazretleri hayatta iken, umreye niyet ettiğimde, ziyaretlerine gitmiş idim. Bana,

 

– Evladım Bağdat şehrine vardığında benim akrabam olan, Pîr Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretleri’nin torunlarından 17. batını, Seyyid Abdurrezzak‘ın oğullarından Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa (Hasan-i , Hüseyni) (k.s.) Hazretlerini ziyaret et ve hayırlı dualarını al, buyurdular.

 

 

Bir gün sonra Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa Hazretlerini ziyârete gittiğimde hazırlamış olduğu hilâfet ve icâzetnamemi fakire takdim etti.

 

İşte gördüğünüz gibi dört adet Şeyh-i Kâmile hizmet ettim. Hepsinin himmet ve teveccühünü kazandım. O zatların hayırlı dualarını aldım.”

 

EFENDİ HAZRETLERİNİN VEFATI

 

Hayatının 60 yıl gibi uzun bir süresini tasavvuf yoluna vakfederek sayısız kişiyi irşad edip, irfan mektebinde mürşitlik yapan Uşşâkıyye Postnişini Sıddık Naci Eren Hazretleri (ks) biri Divan olmak üzere 38 eser yazdı. Pek çok şiiri ilahi olarak icra edildi. 24 Nisan 2018’e kadar Uşşâkıyye ve Kādiriyye yollarına hizmet etti. Mürşidi Kâmil Sıddık Naci Eren Efendi Hz. 24 Nisan 2018 yılında Hakk’a yürüdü.