Abdülkahir Necib Sühreverdi hz

Abdülkahir Necib Sühreverdi hz
A+
A-

Abdülkahir Necib Sühreverdi Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Andülkahir Necib Sühreverdi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde Ömer Vecihüddin Bekri hz.den sonra gelen zat Abdülkahir Necib Sühreverdi hz.dir. İran’ın Suhreverd kasabasında doğdu. Nesli Hz. Ebubekir’e dayanır.İlk eğitimini kasabasında aldıktan sonra Bağdat’a Nizamiye medresesine gidip fıkıh, hadis, kelam, tefsir dersleri aldı. Bağdat’ta Şeyh olan amcası Vecihüddin Ömer Bekri hz. ile tasavvuf yoluna girdi. Ve icazet alıp baş halifesi oldu. Ayrıca Ahmed Gazzali hz.den riyazet gördü. Abdülkadir Geylani hz.nin şeyhi Muhammed ed Debbas’tan da icazet aldı . Nizamiye medresesinde müderrislik yaptı. Daha sonra dicle nehri kenarında medrese ve tekke yaptırıp orada tedris ve irşad faaliyetini sürdürdü. Eserlerinden Adabül Müridin günümüze ulaşmıştır. Dört halifesi şunlardır: Şeyh Ömer el Sühreverdi, Şeyh Ammar Vaiz, Şeyh Ruzbihan Mısri, ve postnişini ve baş halifesi Kutbüddin-i Ebheri’dir. 563 / 1168 tarihinde vefat edip dicle kenarına defnedildi.

Bekir Sıdkı Visali hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Abdülkahir Sühreverdi hissesini bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Şeyh Abdülkahir yandı aşkın narına

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Abdülkahir Necib Sühreverdi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si ,
 3. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 4. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 5. Lamezatı Hulviyye
 6. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 7. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 8. Silsilei Uşşakiyye Abdürrezzak Tek
 9. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 10. İslam Ansiklopedisi
 11. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 12. EBÜ’N-NECİB SUHREVERDÎ ve İTİKADÎ GÖRÜŞLERİ – Cağfer KARADAŞ

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Ömer Şehabeddin Sühreverdi Külliyesi