Abdullah Muhammed Dineveri hz.

Abdullah Muhammed Dineveri hz.
A+
A-

Abdullah Muhammed Dineveri Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Abdullah Muhammed Dineveri hz. k.s.a. :

Muhammed Dîneverî asıl adı, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdulhâlik’tır. Buhara yakınlarında Râmiten’de doğmuş, tahsil için Bağdâd’a gitmiştir. Hilâfeti Mimşâd hz’den almıştır.

Ebû Abdullah Dîneverî zamânındaki bâzı âlim ve evliyâ ile görüşüp mânevî ilimlerde yüksek dereceye ulaştı. İslâmiyete uymaktaki gayreti ve talebelerini mânevî yönden yetiştirmekteki azmi çok fazlaydı. Vâdi-i Kurâ (Köyler vadisi, Medîne-i münevverenin 380 km kuzeyinde ve Şam arasında) denilen yerde yıllarce taliplilere  edep öğretmekle meşgûl oldu.

Daha sonra Dinever’e dönerek Mimşad Dineveri hz.nin dergahında hizmet etti. Dört halifesi şunlardır: Şeyh Bilal Mağribi Şeyh Abdü’l-Mu’ti, Şeyh Muhammed Bekri ve postnişini şeyh Vecihüddin Kadı’dır.

Dinever’de 980 yılında vefat edip mürşidinin yanına defnedildi.

(1, 2, 3, 4 )

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinde Abdullah Muhammed Dineveri hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

  1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
  2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si , Heyet, Evliyalar Ansiklopedisi, İstanbul 1992, Hulvî, Lemezât,
  3. Evliyalar.net , Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ, Gönül Erleri, Erkam Yayınları,
  4. huzurpınarı, evliyaikiram, evliyalar ansiklopedisi,
  5. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005, İstanbul c:2
  6. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

Foto : Dinever, İran’da Hamedan ile kirmanşah şehirleri arasında bir kasaba