Alaaddin Uşşaki hz

Alaaddin Uşşaki hz
A+
A-

Alaaddin Uşşaki Hz .

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Alaaddin Uşşaki hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Tacüddin İbrahim Kayseri hz.den sonra gelen zat Alaaddin Uşşaki hz.dir.

Alaaddin Uşşaki hz. Uşak ilinin kabaklar köyünde doğdu. Bundan dolayı Uşşaki ve Kabaklarlı isimleri adına eklendi. Medrese eğitimi gördü. İbrahim Taceddin Kayseri hz.den seyru süluk gördü.

Öğrencilerinden Yiğitbaşı Velî hazretleri Risâle-i Tevhîd isimli eserinde Alâeddin Uşşâkî hazretlerinden şu şekilde bahseder: “Şeyhimiz azizimizdir ki telkini (yol gösterme, öğretme) zülfikâr-ı bâtınidir ( İslam inancının içsel konularının anlaşılmasını ve hayatının anlamının keşfedilmesini amaçlayan kılıç) ve âb-ı hayâttır (gerçek sevgi, Allah’a c.c. olan muhabbet , Allah’a kavuşma) ve kimyâ-yı saâdettir ( Rezaletlerden sakınıp nefsi kötü şeylerden temizleyip hayra yöneltmek ve faziletleri kazanmak sureti ile nefsi temizlemek) ve rûh-i mukaddestir (Takdîs olunmuş, mübarek, kutlu, kudsî, aziz ruh ).” Alaaddin Uşşaki hz. İstanbul Koca Mustafa Paşa’da Cemal Halveti hz.nin dergâhına gidip bir süre kalmıştır.

1504 yılından önce  vefat edip Kabaklar’da defnedildi. Türbesi günümüze ulaşmıştır.

Türbe kitabesi şöyledir:

Buldu bu cami, izzet şeref ile

İlahi bâniye ecir ver, olmaya telef sayi

Hak muin oldu (yardım etti) bina ve türbeye didi tarih

Bula sağır (küçük) mezarını euzu kul ile eyle tavaf”.

Halifesi Süleyman efendi ve Ahmed Marmaravi hz. dir.

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Alaeddin Uşşaki ile saçtı aşıklara bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Oldu Mevla hayranesi Alauddin-i Uşşaki

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Alaaddin Uşşaki hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 10. İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler Rahmi Serin

 11. IX/XV. ASIR OSMANLI TOPLUMUNDA HALVETÎLİK VE HALVETÎLER Mahmut ULU Danışman Prof. Dr. HÜLYA KÜÇÜK
 12. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER
 13. Evliyalar Şehri Uşak Abdulhalim Durma

 14. Osmanlı Müellifleri Mehmet Tahir efendi
 15. Yeniasır, yeşil Sivasli gazetesi
 16. https://usak.ktb.gov.tr/TR-200145/turbeler.html
 17. http://www.usakport.com/gundem/ramazanda-usakta-gidilecek-kutsal-meknlar-h2829.html

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Alaaddin Uşşaki hz.nin türbe-i şerifi