Cüneydi Bağdadi hz

Cüneydi Bağdadi hz
A+
A-

Cüneydi Bağdadi Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Cüneydi Bağdadi hz. k.s.a.  :

Gavs’ül arifin, Kutbül vasilin, tarikatlar imam-ı Hakikatin pîri, şeriatın rehberi, Ehl-i sünnet önderi.

Cüneyd-i Bağdadi, Evliyânın büyüklerinden. Tasavvuf ehlinin çok tanınmışlarından olup, Seyyid-üt-tâife denmekle meşhurdur. Künyesi, Ebü’l Kâsım’dır. Cüneyd bin Muhammed 207 (m.822) de Nehâvend’de doğdu. Bağdat’da büyüdü . Süfyân-ı Sevri’nin derslerinde yetişti. Tasavvufu, dayısı Sırri-yi Sekati’den öğren-di. Asrının kutbu idi. Binlerce velî yetiştirdi. Cüneydi Bağdadi yedi yaşındayken dayısı ve hocası Sırrı Sekati ile ilk haccı nasip oldu. Daha sonra otuz defa yaya olarak hacca gitti.

Kerâmetleri, nasîhatleri, hikmetli sözleri ve ihlâslı amelleri ile meşhur oldu. Zâhiri ilimleri, Imâm-ı Şâfiî’nin talebelerinden Ebû Sevr’den öğrenip fetva ferecek seviyeye geldi. Ayrıca Hâris-i Muhâsebî, Muhammed Kassâb ve başka zâtlarla da sohbet etti.

Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri, otuz sene cemaatle namazda ilk tekbiri kaçırmadı. Namazda kalbine dünyâ düşüncesi gelse, o namazi tekrar kılardı. Dâima Allahü teâlâyı hatırlardı. Her gün 400 rek’at namaz kılardı. otuz yıl yatsı namazından sonra hiç uyumadan ibâdetle meşgul oldu.

Birçok ünlü sûfî Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin sohbetinde bulunmuş, onun müridi ve halifesi olmuştur. Ebû Muhammed el-Cerîrî, Ebü’l-Abbas İbnü’l-Arabî, İsmail b. Nüceyd, Ali b. Bündâr es-Sayrafî, Ebü Bekir Şiblî, Mimşâd ed-Dîneverî, Abdullah eş-Şarânî, Muhammed b. Ali el-Kettânî. Ebû Bekir el-Vâsıtî, Ebû Amr ez-Zeccâcî Cüneyd’in sohbetinde bulunan tanınmış sûfilerdendir

298 (m.911) de 91 yaşında orada vefât etti. Kabr-i şerifi, tasavvuftaki hocası ve dayısı Sırri-yi Sekati’nin kabri yanındadır.

 

Cüneydi Bağdadi hz.nin kabrinin videosu :

https://www.youtube.com/watch?v=TkvwU7ZF2Zc

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Cüneydi Bağdadi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

  1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi s.93-100
  2. İslam Ansiklopedisi maddesi
  3. Evliyalar.net , Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ, Gönül Erleri, Erkam Yayınları,
  4. forumduası, sorularlaislamiyet, tezkiretülevliya, evliyalar ansiklopedisi, islamveihsan

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581

 

Foto : Cüneydi Bağdadi hz. Türbesi