Kutbeddin Ebheri hz.

Kutbeddin Ebheri hz.
A+
A-

Kutbeddin Ebheri Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Kutbeddin Ebheri hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde Abdülkahir Necib Sühreverdi hz.den sonra gelen zat Ebu Reşid Kutbeddin Ebheri hz.dir. Ebher (Semerkand veya İran’ın Zencan ili) köyünde doğmuştur. Meraga’da (İran / Azerbeycan) yaşamış. İlim öğrenmek için Bağdat’a geçmiştir. Burada Necib Sühreverdi hz. den tasavvuf eğitimi aldı. İrşad için Şam’a gitti . Ebheriye tarikatının piridir. Dört halifesi : Mahmud Fakih, Muhammed Mübarek Şah, Rükniddini Kirmani, ve postnişini Rükniddini Sincasi’dir. Kutbeddin hazretleri 622 / 1225 yılında vefat etti. Kabri Şam’da veya Bağdat’ta olduğuyla ilgili rivayetler vardır.

Bekir Sıdkı Visali hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Kutbeddin-i Bahri saçtı feyzi nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Kutbeddin-i Ebheri aldı ol ilahi feyzi

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

Mehmet Rıhtım Ebheriyye Tarikatını anlatıyor :

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Kutbeddin Ebheri hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si ,
 3. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 4. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 5. Lamezatı Hulviyye
 6. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 7. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 8. Silsilei Uşşakiyye Abdürrezzak Tek
 9. Türkiye azetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 10. İslam Ansiklopedisi
 11. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 12. AZERBAYCAN’DA TASAVVUFİ HAREKETLER (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
  Tez DanışmanıDoç. Dr. Mustafa AŞKAR Tezi Hazırlayan Zülfikar NABİYEV
 13. 13. YÜZYIL ANADOLU TASAVVUFUNDA EVHADEDDİN-İ KİRMANİ VE TESİRLERİ Doktora Tezi Moharram MOSTAFAVI
 14. SELÇUKLULAR DEVRiNDE AZERBAYCAN BÖLGESiNDEKi TARİKATLARlN iLMEMÜNASEBETLERi VE ALiM SUFiLER Doç. Dr. Mehmet RIHTIM

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Ebher’de bir türbe