Mimşad-ı Dineveri hz.

Mimşad-ı Dineveri hz.
A+
A-

Mimşadi Dineveri Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Mimşad-ı Dineveri hz. k.s.a. :

Mimşâd-ı Dîneverî Dînever’de doğup büyüdü. Doğum târihi bilinmemektedir. Küçük yaştan itibâren doğum yeri olan Dînever’de tahsilini tamamladı. Dînever’de doğup büyüdüğü için Dîneverî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Mimşâd hz. , Cüneyd-i Bağdâdî, Ruveym b. Ahmed ve Süfyân-ı Sevrî gibi büyük velilerle aynı dönemde yaşadı. Yahyâ el-Cellâ, Serî Sakatî ve Ma’rûf el-Kerhî ile görüşüp sohbetlerinde bulundu . Hübeyretü’l-Basrî hazretlerine talebe oldu.

III. tabaka ricâlinden olup “miftâhu’l-mezheb” ünvânı ile ma’rûf olan Mimşâd’ın asıl adı Ahmed, Künyesi Ebû Ali ve Ebû’l-havârî’dir. Hızır (a.s) delâletiyle Cüneyd-i Bağdâdî’den feyz aldı.

Sülemî Mimşâd ismini “Mümşâz” olarak zikretmektedir . Fıkıhda yed-i tûlâsı vardı. Te’lîfât-ı kesîre vücûda getirmişlerdi. Hocası Hübeyretü’l-Basrî hazretlerinin vefâtından sonra yerine geçerek talebelerine ilim öğretip nasîhatlerde bulundu. Fıkıhda fetva sahibiydi. İnsanların kalplerine Allahü teâlânın sevgisini yerleştirmek, onlara doğru yolu göstermek ve öğretmek için çalışan Mimşâd ed-Dîneverî birçok talebe yetiştirdi. En tanınmış talebesi Ebû İshak Şâmî-i Çeştî hazretleridir.

Ömrünün büyük bir kısmını oruç tutarak geçiren Mimşâd ed-Dîneverî tekkede ders verirdi. Mimşâd ed-Dîneverî çok mal-mülk sâhibi idi. Allahü teâlânın sevgili kullarıyla tanıştıktan sonra, bütün varlığını fakirlere dağıttı. Sonra hac için yola çıktı.

911 (H.299) senesinde Dînever’de vefât etti. (1, 2, 3, 4 )

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Mimşad-ı Dineveri hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

  1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
  2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si , Heyet, Evliyalar Ansiklopedisi, İstanbul 1992, VIII/233-235. ; Hulvî, Lemezât, vr. 117a.
  3. Evliyalar.net , Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ, Gönül Erleri, Erkam Yayınları,
  4. huzurpınarı, evliyaikiram, evliyalar ansiklopedisi, islamveihsan, Türkiyegazetesi,
  5. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005, İstanbul c:2Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Dinever, İran’da Hamedan ile kirmanşah şehirleri arasında bir kasaba