Muhammed Bahaeddin Erzincani Hz

Muhammed Bahaeddin Erzincani Hz
A+
A-

Muhammed Bahaüddin Erzincani Hz .

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Bahaeddin Erzincani hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Seyyid Yahya Şirvani hz.den sonra gelen zat Muhammed Bahaeddin Erzincani hz.dir. Erzincan’ın Keleric (günümüzde Karakaya) köyünde doğdu. Erzincan’da zahiri eğitim alıp müderris olmuştur. Manevi ilimleri ise Seyyid Yahya Şirvani hz.den tahsil etmiştir. Hilafet verildikten sonra köyüne gelip zaviye kurarak irşad faaliyetlerine başlamıştır.Halvetiliğin Anadolu’ya yayılmasında önemli bir şahsiyettir. Erzincan Camii kebir’de veya Keleric köyünde 879 (1474) yılında vefat etti. Halifeleri : İbrâhim Tâceddin Kayserî, Pîr Fethullah, Pîr Ahmed Erzincânî ve Cemâl-i Halvetî ‘dir.

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Muhammed Erzincani aldı alemde nam-ı meşhur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Muhammed Erzincan-ı evliyalar ser-tacı

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Bahaeddin Erzincani hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 10. İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler Rahmi Serin

 11. Makamatul Arifin Maarifus Salihin Muhammed Bahaeddin Erzincani hz Necdet okumuş ve Erdem Memişoğlu
 12. Erzincan Keleriç Köyü ve Akkoyunlu Halveti Şeyhi Pir Muhammed Bahaeddin hz Tahir Erdoğan Şahin
 13. ERZİNCAN TARİHİ CİLT VI KÜLTÜREL ve SOSYAL HAYAT Dr. Osman Karaağaç
 14. IX/XV. ASIR OSMANLI TOPLUMUNDA HALVETÎLİK VE HALVETÎLER Mahmut ULU Danışman Prof. Dr. HÜLYA KÜÇÜK
 15. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER
 16. https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/erzincani-pir-muhammed-bahaeddin
 17. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI:İBRAHİM AKYOL FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ KÜLTÜR VE EDEBİYATI DOKTORA TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ:PROF. DR. MUHİTTİN ELİAÇIK
 18. I. Şabanı Veli Sempozyumu HALVETİYYE SUFİLİĞİNİN ŞİRVAN’DA TEŞEKKÜL DEVRİ ŞABAN-I VELİYE UZANAN YOLUN KURUCU ŞAHSİYETLERİ Doç. Dr. Mehmet RIHTIM
 19. HALVETÎ SUFÎSİ PİR MUHAMMED ERZİNCANÎ VE İLK DÖRT HALİFENİN HİLAFET VE FAZİLET SIRALAMASINA İLİŞKİN YAKLAŞIMI İsmail AKKOYUNLU
 20. PiR MUHAMMED BAHAEDDİN ERZiNCANİ HALVETİ HAZRETLERiNiN MAKAMATÜ’L-ARiFİN VE MARiFÜ ‘S-SALiKİN ADLI ESERiNDE DOST METAFORU Sinem Dilara Çimdiker
 21. Osmanlı Müellifleri Mehmet Tahir efendi

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Muhammed Bahaeddin Erzincani hz.nin kabri şerifi