Ömer Hulusi Hz.

Ömer Hulusi Hz.
A+
A-

Ömer Hulusi Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ömer Hulusi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Muhammed Tevfik Nazillivi hz.den sonra gelen zat Ömer Hulusi hz.dir.

 

Ömer Hulusi hz. Aydın Güzelhisar’da 1805 (h.1222) yılında doğmuştur. Mürşidi Muhammed Tevfik Nazillivi hz.dir. Nazilli’de Yeşil Türbe diye anılan türbe ve bitişiğindeki (Yunanlıların yaktığı ve şu anda mevcud olmayan) cami/ tekkede şeyhlik yapmıştır. Divanı latin harfleriyle basılmıştır. Kabri şerifi Nazilli’de Evranlı kabristanındadır. Vefat tarihi 1868 (h.1285 ) dir. Hulefâsı: Hüseyin Hakkı hz’dir.

 

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Ömer Hulusi ihlas ile intişar eyledi bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Ömer Hulusi girdi aşk meydanına

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ömer Hulusi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. Yeşil Türbe Son türbedarı Eşref Hoşer’in torunu Nuri Hoşer sohbeti
 11. 19. Yüzyıl Mutasavvıf Şairlerinde Nâzenîn-i Uşşâkîlik Etkisi Doç.dr. Şamil Baş
 12. Evliyalar Şehri Aydın Abdulhalim Durma
 13. https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/vasfi-ali-galib 
 14. Çilli, Bilâl Reşit (Rüşdi Urlavî) Uşşâkîlik. Düzenleyen: Hidayet Sevgili. 
 15. Mehmet Şasmil Baş Ömer Hulusi ve Divanı
 16. Ali Talip Çatalyürek Divan-ı Ahmed Talip Çatalyürek
  17. Ömer Hulusi Divanında Peygamberlerin ele alınışı Dr.Mehmet Ünal-Adem Ünal
  18.Aydınlı Bir Uşşâkî Şeyhi Ömer Hulûsî ve Dîvân’ı (M.Ş. Baş)
  Arş. Gör. Aygül DÜZENLİ 
  19-Kuşadalı Halveti Sempozyumu Aydınlı Uşşaki Şairler ve şiirleri Dr. Necdet Şengün
  20-Kuşadalı Halveti Sempozyumu Aydınlı Uşşaki Şair Ömer Hulusi efendi Dr. Mehmet Şamil Baş
  

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Evranlı Kabristanı Nazilli