Osman Sıdki hz.

Osman Sıdki hz.
A+
A-

Osman Sıdki Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Osman Sıdki hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Abdülkerim Gümülcinevi hz.den sonra gelen zat Osman Sıdki hz.dir.

 

Osman Sıdki Hz. bugün Yunanistan’ın Gümilcine şehrinde doğmuştur. Mürşidi Abdülkerim Gümülcinevi hz.dir. Edirne Tabakhane dergahında şeyhlik yapmıştır. Kabri şerifi Edirne Debbağhane kabristanındadır. Vefat tarihi 1699 (h.1110) dir. Hulefâsı: Muhammed Hamdi hz’dir.

 

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Osman Gümülcineviye gelince eyledi intişar bu nur

 

Sıddık Naci Eren efendi ise

Şeyh Osman Gümülcinev-i. yandı Mevla aşkına

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Abdülkerim Gümilcinevi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Mahmud Erol Kılıç Anadolu Tasavvuf tarihine notlar, Batı Trakya’nın Sesi (Nisan) 1993, Sayı: 6
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 10. Mühimme Defterlerinde Gümilcine Halit Eren İskender Türe
 11. Edirne’de Tasavvuf Kültürü Dr. Selami Şimşek
 12. Edirne Tekkeleri N. Çiçek Akçıl
 13. 1192 Numaralı 1696-1716 Tarihli Hurufat Defterine Göre Yunanistan’daki Türk Mimarisi* Halit ÇAL
 14. Osmanlı belgelerinde Batı Trakya H. Yıldırım AĞANOĞLU – Sebahattin BAYRAM – Mümin YILDIZTAŞ
 15. GÜMÜLCİNE VAKIFLARI (XV-XVIII. YÜZYILLAR) Cengiz PARLAK
 16. BATI TRAKYA’DA DERGAHLAR VE TEKKELER İbrahim BALTALI BATI TRAKYA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 2017
 17. TEKKE VE ZAVİYELERİN BALKANLAR’DAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ* Nedim Bakırcı** Hüseyin Kürşat Türkan* turuk dergisi 2013 Yıl:1, Sayı:1
 18. GÜMÜLCİNE CAMİLERİ VE HAZİRELERİ Münih 2010 tezi Orhan İsmail
 19. Yunanistan’da Türk Mimari Eserleri İsmail Bıçakçı
 20. Rufai Kadiri İsmail Kahraman efendi’nin Halil Gümülcinevi hz.ne tacı şerif yapması
 21. Gümülcineli Hüseyin kardeş ile röpörtaj
 22. www.burasibatitrakya.com
 23. Riyâz-I Belde-i Edirne”, Ahmed Bâdî Efendi, Trakya Üniv. Yayınları, 3. Cilt, Mayıs, 2014.
 24. ismail güleç internet sitesi
 25. Şeyh Osmân Sıdkî Efendi’nin Şâhide Kitâbesi Hakkında Mehmet Kökrek*

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Osman Sıdki ef.nin kabir taşı