Rükneddin Sincasi hz.

Rükneddin Sincasi hz.
A+
A-

Rükneddin Sincasi (Sücasi) Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Rükneddin Sincasi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde Kutbeddin Ebheri hz.den sonra gelen zat Rükneddin Sincasi hz.dir. İran’ın Zencân şehrinin Sücâs kasabasında doğdu. O, âlem bağının hoş kokulu gülü, tevhîd bahçesinin bülbülü, âşıkların ve sâdıkların hâmisi, kamil zatlardan olan şeyhlerin büyüklerindendir. Dini ilimlere dair ilk eğitimini memleketinde aldı. Rükneddin Sücâsî hz. ,”Tebriz”de ve “Merâga”da büyüyüp, daha sonra Bağdat’a gelerek Nizamiye Medresesi’nde tahsilini fıkıh alanında tamamladı ve müderris oldu. Sonrasında tasavvufu sevmesiyle Ebü’n-Necîb Sühreverdî’nin Dicle kenarında kurduğu ve Kutbeddin Ebherî’nin şeyhlik yaptığı tekkeye devam etti. Sıkı bir riyâzet ve mücâhede sürecinin ardından Ebherî’nin gözetiminde seyrini tamamlayarak önde gelen halifelerinden oldu. Sühreverdî tarikatından, Ebherîyye kolunun ikinci halkası idi. Evhâdüddin Kirmânî ve Şihâbüddin Sühreverdi el-Maktûl, Şahabüddîn-i Tebrizî öne çıkan halifelerindendir. Ayrıca Şems-i Tebrizi’nin tasavvufi terbiyesinde de etkisi vardır. 628 / 1231 yılında vefat edip Maruf-i Kerhî hz’nin mezarının yakınına defnedildi.

Rükneddin Sucasi hz.nin yaşadığı İran’ın Sucas kasabasındaki Selçuklu dönemi Cuma mescidi videosu

Jameh Mosque of Sojas at a glance, Zanjan, Iran – YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=JY-gnRQtvMQ

Bekir Sıdkı Visali hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Muhammed Rükneddin ile buldu cihan sürur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Muhammed Rüknüddln tac eyledi şeriatı başına

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Rükneddin Sincasi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si ,
 3. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 4. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 5. Lamezatı Hulviyye
 6. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 7. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 8. Silsilei Uşşakiyye Abdürrezzak Tek
 9. Türkiye gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 10. İslam Ansiklopedisi
 11. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 12. AZERBAYCAN’DA TASAVVUFİ HAREKETLER (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
  Tez DanışmanıDoç. Dr. Mustafa AŞKAR Tezi Hazırlayan Zülfikar NABİYEV
 13. 13. YÜZYIL ANADOLU TASAVVUFUNDA EVHADEDDİN-İ KİRMANİ VE TESİRLERİ Doktora Tezi Moharram MOSTAFAVI
 14. SELÇUKLULAR DEVRiNDE AZERBAYCAN BÖLGESiNDEKi TARİKATLARlN iLME

MÜNASEBETLERi VE ALiM SUFiLER Doç. Dr. Mehmet RIHTIM

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : İran Zencan şehri Sücas kasabasındaki Selçuklu dönemi Cuma  Cami