Şehabeddin Tebrizi hz

Şehabeddin Tebrizi hz
A+
A-

Şehabeddin Şirazi Tebrizi Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Şehabeddin Tebrizi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde Rükneddin Sucasi hz.den sonra gelen zat Şehabeddin Tebrizi hz.dir. Tebriz’in Ahirmiskin nahiyesindendir. Bağdat’ta eğitim almıştır. Hafızdır. Tefsir alimidir. Kıraat’da (Kuran-ı Kerim okuma) uzmandır. Bağdat’ta Rükneddin Sücasi hz.den tasavvuf terbiyesi aldı. Tebriz’e tekrar dönmüştür. Evhadiyye tarikatının kurucusu Şeyh Evhadüddîn Kirmani ve Şeyh Şihabüddîn Tebrîzî’dir. Şeyh Şehabeddin-i Tebrizi hz. 702 / 1303 tarihinde Ebher’de vefat etti. Halifeleri : Şeyh İbrahim Hemedani, Şeyh Hüseyin Sadad, Şeyh Muhammed Yemeni ve posnişini Şeyh Cemaleddin’dir.

Bekir Sıdkı Visali hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Şehabeddin Muhammed Şirazi’ye geçti bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Muhammed-i Şirazi aşık oldu Resul-ü Kibriya’ya

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Şehabeddin Tebrizi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si ,
 3. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 4. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 5. Lamezatı Hulviyye
 6. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 7. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 8. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 9. İslam Ansiklopedisi
 10. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 11. AZERBAYCAN’DA TASAVVUFİ HAREKETLER (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
  Tez DanışmanıDoç. Dr. Mustafa AŞKAR Tezi Hazırlayan Zülfikar NABİYEV
 12. 13. YÜZYIL ANADOLU TASAVVUFUNDA EVHADEDDİN-İ KİRMANİ VE TESİRLERİ Doktora Tezi Moharram MOSTAFAVI
 13. MUHAMMED B. HASAN ES-SEMENNÛDÎ’NİN HAYATI ESERLERİ VE TARİKAT ÂDÂBI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ DR. MEHMET ŞİRİN AYİŞ Hulvî, s. 297–300; Hocazâde, s. 48; Has, s. 44.
 14. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER 567 Hulvî, a.g.e., s. 307-312. 568 Aşkar, a.g.m., s. 557. Ceyhan, a.g.e., s. 697. 569 Vicdânî, a.g.e., s. 18, Dipnot: 2.
 15. SELÇUKLULAR DEVRiNDE AZERBAYCAN BÖLGESiNDEKi TARİKATLARlN iLME

MÜNASEBETLERi VE ALiM SUFiLER Doç. Dr. Mehmet RIHTIM Hulvi, Lemezat, sh. 279-283. A. Hilmi Hocazde, Ziyaret-i Evliya, s.47.

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Tebriz Mavi Cami