Seyyid Yahya Şirvani hz.

Seyyid Yahya Şirvani hz.
A+
A-

Seyyid Yahya Şirvani Hz .

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Seyyid Yahya Şirvani hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Sadreddin Hiyavi hz.den sonra gelen zat Seyyid Yahya Şirvani hz.dir. Şirvan’a bağlı Şamahı kasabasında dünyaya geldi. Soyu Hz. Ali k.v. Efendimize çıkar. Sadreddin Hiyavi hz.den tasavvuf eğitimi aldı. Postnişin olduğunda kendisine Keykubad mescidi tahsis edildi. Halvetiyye’de yedi isimle uygulanmakta olan seyru süluka beş isim daha ekleyerek on iki isimle zikir yaptırması, Halvetiyye evrâdını tertip etmesi, halvet ve zikir âdâbıyla ilgili yenilikler yapması ile bu yolun ikinci pîri olarak adlandırılmıştır. Birçok eseri günümüze ulaşmıştır. Halvetilerin okuduğu Vird-i Settar O’nun eserlerindendir. Bakü’de vefat etmiştir. (h.869 (m. 1464))

Bekir Sıdkı Visali hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Yahya-i Şirvani sultana intikal eyledi bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Seyyid Yahya-i Şirvan i etti tarik-i ihya

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Seyyid Yahya Şirvani hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 10. Üç Pirin Mürşidi Prof.Dr.Semih Ceyhan
 11. MEHMET KEMAL PİLAVOĞLU’NUN HAYATI, ESERLERİ VE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ Abdulkadir ABDIKAMIT UULU Y.LİSANS TEZİ
 12. İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler Rahmi Serin

 13. Keşkül Dergisi Halvetiyye (23 yaz) ve Yahya Şirvani sayıları
 14. Fariz Halili BAKÜ’DE SEYİD YAHYA ŞİRVANİ TÜRBESİ
 15. Bakü’den Anadoluya Yansıyan Işık: Halveti Pir Seyyid Yahyâ Şirvânî Hayatı ve Eserleri Hasan Almaz
 16. IX/XV. ASIR OSMANLI TOPLUMUNDA HALVETÎLİK VE HALVETÎLER Mahmut ULU Danışman Prof. Dr. HÜLYA KÜÇÜK
 17. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI:İBRAHİM AKYOL FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ KÜLTÜR VE EDEBİYATI DOKTORA TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ:PROF. DR. MUHİTTİN ELİAÇIK
 18. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER
 19. I. Şabanı Veli Sempozyumu HALVETİYYE SUFİLİĞİNİN ŞİRVAN’DA TEŞEKKÜL DEVRİ ŞABAN-I VELİYE UZANAN YOLUN KURUCU ŞAHSİYETLERİ Doç. Dr. Mehmet RIHTIM
 20. SELÇUKLULAR DEVRiNDE AZERBAYCAN BÖLGESiNDEKi TARİKATLARlN iLME

MÜNASEBETLERi VE ALiM SUFiLER Doç. Dr. Mehmet RIHTIM

21. Pîr-i Halvetî Seyyid Yahyâ-yı Şirvanî Kitabı – Manzum Eserler

Mustafa Tatcı – Ümit Akdemir

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Seyyid Yahya Şirvani hz.nin türbesi