Sırrı Sekati hz.

Sırrı Sekati hz.
A+
A-

Sırrı Sekati Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Sırrı Sekati hz. k.s.a.  :

 

Nebiler varisi, Evliyâlar sultanı, sırların kaynağı, zama-nin şeyhi, hakikatın tercumanı, Kimsesizlerin sığınağı.

Şeyh Sırrî Sekati Kuddise Sirrihu Hazretleri Bağdat’da dünyaya teşrif buyurdu. Tevellüdüne (doğumuna) dair tam bir kayıt yoktur. Künyesi: Ebül Hüseyin’dir. Cüneydi Bağdadî ve sair Bağdatlıların üstadı idi. Irak’ın birçok şeylheri onun müridi idi.

Hocazade Ahmed Hilmi Efendi’nin Hadikatül Evliya adlı eserinin kaydına göre Maruf-u Kerhi Kuddise Sirrihu Hazretlerinin hem dayısı ve hem Eâzım-ı Hulefasındandı. ( halifelerinin ileri gelenlerinden) Cüneydi Bağdadî Hazretlerinin de hem dayısı, hem mürşidi idi.

Cenâb-ı Sırri Sekatî Hazretleri ticaretle iştigâl eder ve dükkânında bir perde gererek arkasında namaz ve niyazla meşgul olurdu. Bağdat’ta tevhidin sırlarını ilk defa o bahis konusu etmiştir. Şeyh Sırri Sekatî nefsine galebe çalmış, onu öldürmüş bir mürşidil emin idi. Hazret-i Melekûtün sâliki, izzet-i ceberûtun şahidi idi. Bir dehri, harikulâde bir şahsiyet idi.

Sarı Abdullah Efendi, Semeretül Fuad adlı eserinde Şeyh Sırrı Sekatî Hazretlerini şöyle anlatır:

O(Sırr-i Sekatî) ilâhî irfana, Esrâr-ı Hakka vâkıfdı. Hakka ait otuz bin sır biliyordu. İlmin derinliğinde, Hakkın esrarında kendinden geçmiş, kendisini bunlar arasında kayıp etmişdi. Kalbinde Hakkın esrarı tecelli ederek o sırları gaipden öğren-mişti. Onun bu bilgisi içinden dışına taşıyordu. O, külhan idi, âşıklar arasında gülşen oldu. Şeyh Sırri Sekati Hicret-i Celile-i Nebeviyenin iki yüz elli üçüncü yılı Ramazan-ı Şerif Ayının üçüncü Salı günü Bağdat’ta Dâr-ı Bekâya göçmüş ve Su’zimme Kabristanına defnedilmiştir. İrtihalleri için “Kutbulhak” tarihi düşürülmüştür.

Cenâb-ı Sırrı Sekatî bu yola sülûkunu şöyle anlatıyor: Bir bayram günü. Yetim bir oğlan çocuğunu elinden tutup elbise aldım. Buna yetim çocuk çok sevindi. Onun sevinmesi beni de son derece sevindirdi. Mürşidim Cenâb-ı Maruf Hazret leri bu hali gördü. Bana:

-Hak Tealâ senin gönlünde dünyayı mesrur eylesin ve sa-na dünya şügülünden feragat versin, diye dua buyurdu.

O dua Hak Sübhanehu ve Tealâ katında kabul oldu. Onu berekâtından ben de Hakkın sırları tecelli etti. Ben ancak hel para kazanarak rızkı temin için ticaretle uğraşır, az bir kâra ka naat ederdim. (1)

Basra tasavvuf ekolüne mensup sufilere ait bir zaviyede riyazete girdi. Suriye’de İbrahim b. Edhem’in fütüvvet ve ihlas temelli tasavvuf anlayışını devam ettiren sufîlerden etkilendi.

Seri es-Sakati Zühd, vera ve takvâsı ile bilindi. Onun tasavvufi tecrübesinde Allah muhabbeti önemli bir yer tutar. Tasavvufu güzel ahlaka ulaşma şeklinde algılamıştır. (2, 3)

Sırrı Sekati hz.nin kabrinin videosu :

https://www.youtube.com/watch?v=0XccPTMRtn4

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Sırrı Sakati hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

  1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi s.85- 92
  2. İslam Ansiklopedisi maddesi
  3. Evliyalar.net , Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ, Gönül Erleri, Erkam Yayınları,

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581

 

Foto : Sırrı Sekati hz. Türbesi